เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการย้อนหลัง
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงาน ประจำปี 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การสรุปรายงานมาตรฐานข้อสอบด้วย MS Excel รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 19  กุมภาพันธ์  2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การสร้างเว็บจดบันทึกออนไลน์และการจัดการความรู้ด้วย Joomla รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 20 - 21  กุมภาพันธ์  2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลสถิติและพิมพ์ผลงานวิชาการ รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 25 - 26  มีนาคม  2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ MS Access สำหรับ SME รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 24 - 25  เมษายน  2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน MS Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 21  พฤษภาคม  2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจด้วย MS Excel รุ่นที่ 2"
วันที่อบรม : 22 - 23  พฤษภาคม  2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้โปรแกรมคำนวณ MS Excel ในร้านขายยา รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 26 - 27  พฤษภาคม  2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
วันที่อบรม : 14 - 15  มิถุนายน  2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการนำไปใช้บน Tablet รุ่นที่ 2"
วันที่อบรม : 19 - 20  มิถุนายน  2557
1
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.