เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการย้อนหลัง
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงาน ประจำปี 2559
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมและการจัดการด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ
วันที่อบรม : 7 - 11  มีนาคม  2559
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 / 2559 เรื่อง Specification and Certificate of Analysis (COA) of Pharmaceutical Products: Principles and potential pitfalls in practice
วันที่อบรม : 3  เมษายน  2559
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 / 2559 เรื่อง “เภสัชกรกับงานวิจัยทางคลินิก(Pharmacists and Clinical Research)”
วันที่อบรม : 4 - 5  เมษายน  2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ และการรายงานผลเชิงวิเคราะห์ด้วย MS Excel
วันที่อบรม : 28 - 29  เมษายน  2559
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 / 2559 เรื่อง “Antibiotic Selection in a Drug Resistant Era and Pharmacists’ viewpoints on antiretroviral therapy (ART)”
วันที่อบรม : 15  พฤษภาคม  2559
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559 เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts”
วันที่อบรม : 13 - 17  มิถุนายน  2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วย Google Blogger”
วันที่อบรม : 1  กรกฎาคม  2559
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 4 / 2559 เรื่อง “The Important Roles of Pharmacists in Critical Care Settings: A focus on hypertensive crisis and thrombolytic therapy”
วันที่อบรม : 3  กรกฎาคม  2559
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 16/2559 เรื่อง “เภสัชกรรมปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Evidence-Based Pharmacy Practice for Rational Drug Use)”
วันที่อบรม : 4 - 8  กรกฎาคม  2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส"
วันที่อบรม : 1 - 2  สิงหาคม  2559
1 2 Next
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.