เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการย้อนหลัง
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงาน ประจำปี 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยซอฟต์แวร์เสรี PSPP รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 7  พฤษภาคม  2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การสร้างงานพิมพ์วิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยด้วย MS Word และซอฟต์แวร์เสรี Zotero รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 8  พฤษภาคม  2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจด้วย MS Excel รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 29 - 30  กรกฎาคม  2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการนำไปใช้บน Tablet รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 31  กรกฎาคม  2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รุ่นที่ 1"
วันที่อบรม : 20  ธันวาคม  2556
1
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.