เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการย้อนหลัง
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงาน ประจำปี 2562
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด้านยา
วันที่อบรม : 6 - 8  กุมภาพันธ์  2562
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2562  เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ”
วันที่อบรม : 3 - 4  พฤษภาคม  2562
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อสุขภาพชนิดอินโฟกราฟิก และวีดีโออินโฟกราฟิก (Development of Health Media: Infographics and Video Infographics)
วันที่อบรม : 22 - 24  พฤษภาคม  2562
ชื่อโครงการ : โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา ประจำปี 2562 (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists 2019)
วันที่อบรม : 13 - 14  มิถุนายน  2562
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานคำนวณทางเภสัชกรรม (Development of Android Applications for Pharmacy Calculation)
วันที่อบรม : 20 - 21  มิถุนายน  2562
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิกครั้งที่ 25/2562 เรื่อง "Pharmacotherapy for excellent patient care: A principle of rational drug use for pharmacists เภสัชบำบัดเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย: หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับเภสัชกร"
วันที่อบรม : 24 - 28  มิถุนายน  2562
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานบริการสุขภาพ (Development of Android Applications for Health Services)
วันที่อบรม : 18 - 19  กรกฎาคม  2562
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเภสัชสนเทศออนไลน์ 
วันที่อบรม : 26  กรกฎาคม  2562
ชื่อโครงการ : โครงการเรื่อง หลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร (Principle of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists)
วันที่อบรม : 1 - 2  สิงหาคม  2562
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
วันที่อบรม : 30  สิงหาคม - 27  ธันวาคม  2562
1
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.