เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการย้อนหลัง
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงาน ประจำปี 2560
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “วิศวเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี” (Pharmaceutical Engineering and Nanotechnology)
วันที่อบรม : 25  กุมภาพันธ์  2560
ชื่อโครงการ : การบรรยายเกี่ยวกับการนำเสนองานบริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบเว็บไซต์ โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานบริการเภสัชกรรม และสุขภาพด้วยเครื่องมืออย่างง่าย “Bootstrap” (Website Development for Pharmacy and Health Service by Easy Tool “Bootstrap”) Using Bootstrap for development of Pharmacy and Health Service Website (รุ่นที่ 1) วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 (รุ่นที่ 2) วันที่ 25-26 มีนาคม 2560
วันที่อบรม : 9 - 26  มีนาคม  2560
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ (Health Policy Analysis)
วันที่อบรม : 13 - 17  มีนาคม  2560
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 / 2560 เรื่อง การพัฒนาขอบข่ายความรู้และทักษะของเภสัชกรด้านการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Pharmacist Knowledge and Skills on Adverse Drug Reactions – Focusing on Skin Eruptions
วันที่อบรม : 2  เมษายน  2560
ชื่อโครงการ : โครงการ การสืบค้นสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานเภสัชกรรม (Effective Information Searching for Pharmacy Practice)
วันที่อบรม : 2 - 4  พฤษภาคม  2560
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 / 2560 เรื่อง ก้าวทันการรักษา รอบรู้เรื่องยา: ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ (A Catch up on the medication therapy in patient with cardiovascular diseases)
วันที่อบรม : 4  มิถุนายน  2560
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 28/2560 เรื่อง เภสัชกรรมปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
วันที่อบรม : 12 - 16  มิถุนายน  2560
ชื่อโครงการ : สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรและการประยุกต์ใช้"
วันที่อบรม : 12 - 14  กรกฎาคม  2560
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 / 2560 เรื่อง Pharmaceutical Care in Geriatric Patients : A Practical Point for Pharmacists (การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสูงอายุ : ประเด็นเชิงปฏิบัติสำหรับเภสัชกร)
วันที่อบรม : 20  สิงหาคม  2560
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางเภสัชกรรม 4.0 (Strategic Pharmacy Management 4.0)
วันที่อบรม : 18 - 22  ธันวาคม  2560
1
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.