บริการวิชาการอื่นๆ


Image

การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Pharmaceutical Education)

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในการพัฒนาตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของตนเอง สามารถนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือผู้รับบริการและใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม

Image

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences)

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ เป็นวารสารที่มีบทความวิจัย บทความวิชาการและบทความฟื้นฟูวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ บทความทุกฉบับผ่านการตรวจและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในฐานข้อมูลทางวิชาการของประเทศไทย กำหนดเผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยเผยแพร่ทั้งในรูปวารสารและระบบออนไลน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม

Image

ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)

เป็นระบบที่ให้บริการงานเภสัชสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ให้บริการเภสัชสนเทศ ระบบช่วยสืบค้นข้อมูล มีการเชื่อมโยงแต่ละระบบเข้าด้วยกัน จัดทำในรูปแบบ Web application ทำให้โรงพยาบาลมีระบบเภสัชสนเทศใช้ในงานของตัวเอง แต่ละโรงพยาบาลสามารถช่วยตอบคำถามหรือสืบค้นคำถามจากโรงพยาบาลอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
รายละเอียดเพิ่มเติม

Image

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา"

เภสัชศาลาเป็นสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(ร้านขายยา)ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่สอนและฝึกหัดงานด้านบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแก่นักศึกษารวมทั้งเพื่อให้บริการจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเน้นความสมเหตุสมผลในการใช้ยา นอกจากนี้ยังเพื่อให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านยา แก่ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ดำเนินการโดยคณาจารย์ เภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ เปิดบริการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 –19.00 น. วันเสาร์ เปิดบริการ เวลา 8.30 –17.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา"
- บริการถาม-ตอบ
- รายละเอียดเพิ่มเติม

Image

คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น “ศิลปากร”

คณะเภสัชศาสตร์ โดยสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” ได้เสนอจัดตั้ง คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น “ศิลปากร” โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” ให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลพื้นฐานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รวมถึงยังให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนโดยทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา"
- รายละเอียดเพิ่มเติม

Image

งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์

ดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง อาหาร สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวัตถุดิบ ทั้งทางด้านเคมีฟิสิกส์ และด้านจุลชีววิทยา ได้แก่ งานบริการศึกษาความเท่าเทียมทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Equivalence Study) งานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหาร สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และอื่น ๆ งานบริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ งานบริการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับเพื่อการผลิตยา และเครื่องสำอาง และงานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของไวรัส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"
รายละเอียดเพิ่มเติม

Image

งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development)

งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้บริการวิจัยพัฒนาสูตรตำรับยารวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆ ให้กับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนที่สนใจ ภายใต้การดูแลและการให้คำปรึกษาแนะนำจากคณาจารณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การวิจัย ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้จะผ่านการตรวบสอบและควบคุมคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความทันสมัยและกระบวนการต่างๆ ในการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจทั้งทางด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"
รายละเอียดเพิ่มเติม

Image

สถาบันหมวกนิรภัย

สถาบันหมวกนิรภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ที่จำหน่ายตามท้องตลาดตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค และรายงานผลการทดสอบให้ผู้บริโภครับทราบเป็นระยะ ทำการทดสอบหมวกนิรภัยที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ พัฒนาหมวกนิรภัยน้ำหนักเบาแต่มีความสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้ ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลให้มีความเป็นเอกภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"
รายละเอียดเพิ่มเติม