เกี่ยวกับวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์

ความเป็นมา

   ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะสถาบันการศึกษา ได้จัดทำวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Journal of Pharmacy) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกรในรูปการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับนับเป็นหน่วยกิตสะสมของการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของสภาเภสัชกรรม หลังจากวารสารได้ดำเนินการเผยแพร่มาเป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี ทั้งในรูปวารสารและในระบบออนไลน์ ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงการสั่งสมองค์ความรู้ทางวิชาการที่เข้มแข็งขึ้นซึ่งเกิดจากการพัฒนาความรู้ หรือทักษะใหม่ ๆ จากการวิจัยและจากการประกอบวิชาชีพของคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ และเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างขวางขึ้น จึงได้ขยายวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับบุคลากรในหลากหลายสาขาทั้งเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ (multidisciplinary healthcare science) อาทิเช่น สังคมศาสตร์ทางการแพทย์ มานุษยวิทยาทางการแพทย์

    นอกจากนี้ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อวารสารภาษาอังกฤษเป็น Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อภาษาไทยและเลี่ยงการใช้ชื่อย่อที่ซ้ำหรือคล้ายคลึงชื่อย่อวารสารอื่น บทความทุกฉบับผ่านการตรวจและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในฐานข้อมูลทางวิชาการของประเทศไทย กำหนดเผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยเผยแพร่ทั้งในรูปวารสารและระบบออนไลน์


   ปัจจุบัน วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่ฐานข้อมูลของ ASEAN Citation Index (ACI) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และสืบค้นได้จาก Google Scholar


วัตถุประสงค์และขอบเขต

   วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ เป็นวารสารที่มีบทความวิจัย ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านเภสัชศาสตร์ (pharmacy, pharmaceutical sciences) วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (medical and health science) เช่น เวชกรรม/แพทยศาสตร์ (medicine) ทันตกรรม (dentistry) การพยาบาล (nursing) การสาธารณสุข (public health) การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก (complementary and alternative medicine) สหเวชศาสตร์ (allied health science) กายภาพบำบัด (physical therapy) การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (diagnostic laboratory science) สรีรวิทยาทางการแพทย์ (medical physiology) กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (medical microbiology) โภชนคลินิก (clinical nutrition) อาหารและโภชนาการ (food and nutrition) เครื่องสำอาง (cosmetics) เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) รวมถึงสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ (multidisciplinary healthcare science) ได้แก่ สังคมศาสตร์ทางการแพทย์ มานุษวิทยาทางการแพทย์


นโยบายการพิมพ์

- บทความที่นำเสนอในวารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องในลักษณะPeer review และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และ/หรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
- กำหนดการจัดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ครั้ง (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)
- ทุกบทความได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

กองบรรณาธิการ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคำแนะนำการส่งบทความ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


ติดต่อสอบถาม

คุณจิราพร บุญชู
โทร 0 3424 4463 หรือ 08 2349 6067
อีเมล์ BOONCHU_J@su.ac.th
งานการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร