ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์


ภาควิชาที่สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
อีเมล์ SRIAMORNSAK_P@silpakorn.edu
เบอร์ภายใน 24261
วุฒิการศึกษา - Ph.D. (Pharmaceutics) Charles Sturt University, Australia (2545)
- วท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2539)
- กษ.ม. (การจัดการการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550)
- ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2537)
งานวิจัยที่สนใจ - Dosage form design for oral delivery of conventional, biotechnological and herbal drugs
- Specific drug delivery system to gastrointestinal tract, including floating dosage forms, mucoadhesive dosage forms, enzyme-degradable dosage forms
- Gel-forming polysaccharides for drug delivery (conventional and herbal drugs)
- Characterization of pharmaceutical materials (physical, mechanical and physicochemical)
- Agro-pharmaceuticals and veterinary pharmaceuticals
- Polymer sciences and technology, especially biopolymers
- Pharmaceutical nanotechnology, e.g. nanoparticles, nanocrystals, colloids, etc.
ผลงานวิชาการ คลิกดูรายละเอียด