รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ”
หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ได้มีการพัฒนาไปในหลายด้าน เช่น การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นประเทศไทย ได้มีจำนวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพิ่มจำนวนมากขึ้นและงานวิจัยและรายงานจากสถาบันต่างๆ ได้ชี้ว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว (ภายในปีพ.ศ. 2566) ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลกระทบที่ชัดเจนโดยเฉพาะในระบบสุขภาพของประเทศไทย ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพ เป็นเรื่องที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ดังนั้น หากมีการเตรียมตัวที่ดี จะทำให้คนไทย เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน รวมทั้งผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของสภาวิชาชีพ สภาเภสัช ได้ทำงานต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาให้กับประชาชนไทยอย่างถูกต้อง เสริมสร้างสมรรถนะของเภสัชกรให้มีความรู้รอบด้านทั้งเรื่องยาและสุขภาพ รวมทั้งสมุนไพรไทยเห็นได้จากการจัดสัปดาห์เภสัช ในปี 2559 ในคำขวัญการจัดงานคือ “ดูแลผู้สูงวัย ใช้ยาปลอดภัย และเป็นสุข”
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาหนึ่งที่มีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ช่วยจัดการดูแลปัญหาเรื่องยาและสุขภาพให้กับ ทีมงานสุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่นๆ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้กำหนดการประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ และรวมทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันหรืออนาคต ที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่สังคมที่ต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆ การดูแลตนเองและสังคมสูงวัยได้อย่างมั่นคง โดยเภสัชกร นอกจากจะให้คำปรึกษาด้านยา ยังสามารถจัดทำสื่อเผยแพร่และเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน และสหวิชาชีพ เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งพิงตนเองในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคโดยการประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าเภสัชกรที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ นำสิ่งที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดไปเป็นประโยชน์และร่วมกับทีมงานวิชาชีพอื่นๆ ในแต่ละโรงพยาบาล สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นๆ ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลเรื่องยาและสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการทำงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงด้งกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ - เพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกร และบุคลากรทางสุขภาพ กับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยรวมทั้งสังคมสูงวัย
- เพื่อให้เภสัชกร และบุคลากรทางสุขภาพ เข้าใจและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการปัญหาทางสุขภาพ
รวมทั้งปัญหาของสังคมสูงวัย อันได้แก่ โรคเรื้อรัง การดูแลสุขภาพ และการใช้ยาและสมุนไพร
- เพื่อให้ประชาชนไทย รวมทั้งสังคมสูงวัยได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากเภสัชกรและบุคลากรทางสุขภาพตามหลักวิชาการ และวัฒนธรรมของสังคมไทย
เป้าหมาย ประกอบด้วย (รับจำนวนจำกัด) - อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา จำนวน 50 คน
- ครู ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 คน
- ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 20 คน
- เภสัชกร และบุคลากรทางสุขภาพ 200 คน
- นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาฯ ของคณะเภสัชศาสตร์ 100 คน
ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560
สถานที่ดำเนินงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดวันและสถานที่ดังนี้
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1-2
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1 ห้องจำลอง สุวคนธ์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ประกอบด้วย ห้องประโชติ เปล่งวิทยาก 1 ห้องจำลอง สุวคนธ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องไภสัชสรรพศิลป์
ค่าลงทะเบียน ไม่มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน และค่าอาหาร (ฟรี)
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.
(รับจำนวนจำกัด ตามลำดับการสมัคร)
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. ส่งใบสมัครทางโทรสาร 034 244463, 0-3425-5801
2. สมัครทางเว็บไซด์ online เข้าไปที่ www.pharm.su.ac.th
ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ 3. ส่งใบสมัครสแกนผ่านทางอีเมล์: world.789.bang@gmail.com
4. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คุณกัลยา อรวิเชียร หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3424-4463, 0-3425-5801, 08-9918-3921
(รับสมัคร ลำดับที่ ณ วันที่ ไปรษณีย์ประทับตราบนจดหมาย)
(ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม บนเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 หรือหลังจากท่านสมัครภายใน 2 -3 สัปดาห์
*** ทั้งนี้ หากท่านใดสมัครเข้าร่วมประชุมตามระบบแล้ว และไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันประชุม
กรุณาแจ้งให้ทางผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์จัดงานประชุม หากไม่แจ้งทางผู้สมัครขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสมัครท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ
แนะนำสถานที่พัก
สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณกัลยา อรวิเชียร
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3424-4463, 0-3425-5801, 08-9918-3921