English
image

NEWS AND ACTIVITIESFaculty of Pharmacy, Silpakorn University


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (สอบสัมภาษณ์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (สอบสัมภาษณ์)ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา)

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (สอบสัมภาษณ์)

------------------------------------------------------------------

     วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

     ให้ผู้มีสิทธิ์สอบรายงานตัว ณ สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เวลา 08.30 น. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบที่มาสายเกิน 09.00 น. ไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าอาคารคณะเภสัชศาสตร์ และให้รักษาระยะห่างตามหลัก Social Distancing อย่างเคร่งครัด

 

Post date : 21/12/2020
images/msg_ico_n.png
images/msg_ico.png