English
image

NEWS AND ACTIVITIESFaculty of Pharmacy, Silpakorn University


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(โครงการจ้างเหมา)

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

 

Post date : 16/12/2020
images/msg_ico_n.png
images/msg_ico.png