อบรมวันที่
19 - 27  มิถุนายน  2564
ปิดการรับสมัครวันที่
11  มิถุนายน  2564
ชำระเงินภายในวันที่
11  มิถุนายน  2564
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2564 Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice
วันที่อบรม : 19 - 27  มิถุนายน  2564
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 24
ปิดการรับสมัครวันที่ : 11  มิถุนายน  2564
ชำระเงินภายในวันที่ : 11  มิถุนายน  2564
หมายเหตุ* : ประชุมระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2564 Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice
วันที่ 19 - 27  มิถุนายน  2564
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับเภสัชกรทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ดวงทิพย์  ชัยสุริยะพันธ์ ภ 18819 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว กนกอร  ศรีภูมิ ภ 15784 ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว ชนาธร  ตั้งนิติพิฐจักร ภ 39597 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. ธิดารัตน์  สิงหนาท ภ 42699 ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว สุทธิดา  สุขศรี ภ 42873 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภญ. พนินทร  ชัยวรรธนะ ภ 42548 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภญ. วิมลมาศ  พรหมมาณพ ภ 43193 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. เพ็ญลักษณ์  แก้วทอง ภ 28837 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. ยุรตา  หวังเสรี ภ 35531 ลงทะเบียนแล้ว
10 นางสาว มุทิตา  ยืนวงศ์ ภ 19178 ลงทะเบียนแล้ว
11 นางสาว ปิยพร  แทนเจ็ดริ้ว ภ 39568 ลงทะเบียนแล้ว
12 ภญ. รวินท์นิภา  วิบูลย์จันทร์ ภ 42520 ลงทะเบียนแล้ว
13 ภก. จักรภพ  เทพเดชา ภ 34818 ลงทะเบียนแล้ว
14 นางสาว ธัญลักษณ์  ณรงคะชวนะ ภ 39264 ลงทะเบียนแล้ว
15 นาย ฤชากร  ทองประเสริฐ ภ 39085 ลงทะเบียนแล้ว
16 ภก. ภานุภาค  วิบูลชัยชีพ ภ 22654 ลงทะเบียนแล้ว
17 ภญ. จันทร์จิรา  คงวิบูลยวุฒิ ภ 19815 ลงทะเบียนแล้ว
18 ภญ. ภัทรชญา  สิงห์โต ภ 43426 ลงทะเบียนแล้ว
19 ภญ. เจตสุภา  ภักดีบรรณดิษฐ์ ภ 39439 ลงทะเบียนแล้ว
20 ภญ. เมษมาส  กาญจนพันธุ์ ภ 19027 ลงทะเบียนแล้ว
21 นางสาว ชุติมณฑน์  อุดมเกียรติกูล ภ 33680 ลงทะเบียนแล้ว
22 ภญ. อุบลวรรณ   สะพู ภ 11329 ลงทะเบียนแล้ว
23 นางสาว ธัญพร  ทองงาม ภ 37012 ลงทะเบียนแล้ว
24 ภญ. อภิชญา  เวชกิจ ภ 36422 ลงทะเบียนแล้ว
25 ภญ. สุหัสชา  กั้งแฮ ภ 23997 ลงทะเบียนแล้ว
26 ภก. ธิติกร  มะลิทอง ภ 30636 ลงทะเบียนแล้ว
27 นาย พลภิสิทธิ์   เลื่อนแก้ว ภ 43212 ลงทะเบียนแล้ว
28 นางสาว กนิษฐา   พันธ์ศรีนิรมล ภ 13734 ลงทะเบียนแล้ว
29 นางสาว จันทภา   แววปัญญาศิลป์ ภ 37585 ลงทะเบียนแล้ว
30 ภญ. กัญญา  ศรีอินทร์คำ ภ 44467 ลงทะเบียนแล้ว
31 นางสาว สุกัญญา   แก้วอาษา ภ 30994 ลงทะเบียนแล้ว
32 ภญ. สุวพัชร  นาคีสถิตย์ ภ 41388 ลงทะเบียนแล้ว
33 ภญ. ปณิชา  อัธยาจิรกูล ภ 44598 ลงทะเบียนแล้ว
34 ภญ. กิตตินภา  สุภาวงศ์ ภ 15680 ลงทะเบียนแล้ว
35 ภก. นัฏฐพล  หรรษคุณาชัย ภ 34579 ลงทะเบียนแล้ว
36 ภญ. สุพิชญา  เนรมิตรวันชัย ภ 44122 ลงทะเบียนแล้ว
37 ภญ. อุไร  สินสมบุญ ภ 28932 ลงทะเบียนแล้ว
38 ภญ. ชลพรรษ  ตรันเจริญ ภ 42533 ลงทะเบียนแล้ว
39 ภญ. จักรีวรรณ  ศรีสุวรรณ ภ 43301 ลงทะเบียนแล้ว
40 ภก. วัชรพล  มีดี ภ 43804 ลงทะเบียนแล้ว
41 ภญ. ธัญนันท์   เดชานุภาพฤทธา ภ 10616 ลงทะเบียนแล้ว
42 ภญ. รมิดา  โชคสุวรรณกิจ ภ 41025 ลงทะเบียนแล้ว
43 ภก. สุกฤษฏิ์  กาญจนสุระกิจ ภ 34059 ลงทะเบียนแล้ว
44 นาง เดือนแก้ว  ขุนศรี ภ 30502 ลงทะเบียนแล้ว
45 ภก. ศุภกิต  ปิ่นทอง ภ 44781 ลงทะเบียนแล้ว
46 ภญ. กันต์กนิษฐ์  สิงหเสนี ภ 35908 ลงทะเบียนแล้ว
47 ภญ. พิชามญชุ์  พู่ตระกูล ภ 23059 ลงทะเบียนแล้ว
48 ภญ. พัชรพร   สินแสง ภ 42815 ลงทะเบียนแล้ว
49 นางสาว ปวิดา  หอมสุวรรณ ภ 10229 ลงทะเบียนแล้ว
50 ภญ. แสงระวี  บุญมา ภ 28733 ลงทะเบียนแล้ว
51 ภญ. ปิยะวรรณ  มนัสธรรมกุล ภ 36139 ลงทะเบียนแล้ว
52 ภญ. เกษมณี  เพชรห้วยลึก ภ 38754 ลงทะเบียนแล้ว
53 นาย ชวลิต  ไฝ่ฝน ภ 32493 ลงทะเบียนแล้ว
54 ภญ. จุฑาทิพย์  สมสิทธิ์ ภ 30655 ลงทะเบียนแล้ว
55 ภก. ทศพล  จันทร์ดี ภ 33483 ลงทะเบียนแล้ว
56 ภญ. สุณัฐฐา  ตามสัตย์ ภ 31710 ลงทะเบียนแล้ว
57 ภญ. สุรีพร  เพ็ชรนิล ภ 26482 ลงทะเบียนแล้ว
58 ภญ. อริยา  ปาละวงศ์ ภ 34300 ลงทะเบียนแล้ว
59 นาย ศุภกิตติ์  บรรณจักร์ ภ 38207 ลงทะเบียนแล้ว
60 นาง ญาณภา  ภูมิรัตนไพศาล ภ 25163 ลงทะเบียนแล้ว
61 ภญ. ณิรดา   เจริญทรงธรรม ภ 40566 ลงทะเบียนแล้ว
62 ภญ. วริศรา  สำเร็จสุข ภ 40664 ลงทะเบียนแล้ว
63 นางสาว บุษราภรณ์  งามอุดมเกียรติ ภ 9839 ลงทะเบียนแล้ว
64 ภญ. ธัญชนก  ทองงาม ภ 39843 ลงทะเบียนแล้ว
65 ภญ. ภูริชญา  อาจจำนงค์ ภ 33769 ลงทะเบียนแล้ว
66 นาย ธนวัฒน์  ฉัตรทวีลาภ ภ 30221 ลงทะเบียนแล้ว
67 ภญ. ศิวรี  ตันติกุล ภ 14579 ลงทะเบียนแล้ว
68 ภญ. เกศกนก  จันพลา ภ 37564 ลงทะเบียนแล้ว
69 ภญ. โชติกา  รัตนาภรณ์นุกุล ภ 32565 ลงทะเบียนแล้ว
70 ภญ. หนึ่งฤทัย   สุนทราทิพย์ ภ 29452 ลงทะเบียนแล้ว
71 ภก. ธีรพันธ์  ตันติวุฒิสมบัติ ภ 43622 ลงทะเบียนแล้ว
72 นางสาว จินต์ศุจี  จันทร์นวล ภ 43287 ลงทะเบียนแล้ว
73 ภญ. นุชจิรา  พงศ์นิมิตประเสริฐ ภ 7450 ลงทะเบียนแล้ว
74 นางสาว หทัยชนก  บุญมาก ภ 35079 ลงทะเบียนแล้ว
75 นาย ธีรนันท์  นาคทองรูป ภ 11718 ลงทะเบียนแล้ว
76 ภก. ภวุตม์  วัชรกาฬ ภ 31838 ลงทะเบียนแล้ว
77 นางสาว จุฑารัตน์  เป็นมูล ภ 35331 ลงทะเบียนแล้ว
78 ภญ. นัฐพร  กฤตสิน ภ 25391 ลงทะเบียนแล้ว
79 นางสาว รังสิกานต์  นาคบุรินทร์ ภ 25929 ลงทะเบียนแล้ว
80 นางสาว ศิราพร  แขกิ้มเส้ง ภ 42843 ลงทะเบียนแล้ว
81 นางสาว พรรษา  เอี่ยมระหงษ์ ภ 26822 ลงทะเบียนแล้ว
82 นาย ภูมิเดช  ไชยพร ภ 42462 ลงทะเบียนแล้ว
83 นางสาว อุษา  ลัภนลาภลอย ภ 18230 ลงทะเบียนแล้ว
84 ภญ. ปฐมา  ดอนจันทร์ทอง ภ 23522 ลงทะเบียนแล้ว
85 นางสาว ชลธิดา  มณีสุวรรณ ภ 30707 ลงทะเบียนแล้ว
86 นาย อินอาร์ม  คลายนา - ลงทะเบียนแล้ว
87 นางสาว เยาวเรศ  เมฆขยาย ภ 24179 ลงทะเบียนแล้ว
88 ภญ. วิรัญรัตน์  บุตรแก้ว ภ 24186 ลงทะเบียนแล้ว
89 ภญ. นภสร  อารยะชุตินันท์ ภ 39021 ลงทะเบียนแล้ว
90 ภก. วชิรภัทร  กลางอรัญ ภ 43408 ลงทะเบียนแล้ว
91 นางสาว จินตนา   งามเอกอุดมพงศ์ ภ 40682 ลงทะเบียนแล้ว
92 ภญ. วิภา  วชิรตรีรัตน์ ภ 28545 ลงทะเบียนแล้ว
93 นางสาว วรัญญา  แปงแก้ว ภ 42563 ลงทะเบียนแล้ว
94 นางสาว อรุณี  ประเสริฐเพชรมณี ภ 43588 ลงทะเบียนแล้ว
95 ภก. ชวลิต  พัฒนกุล ภ 30094 ลงทะเบียนแล้ว
96 ภญ. จอมขวัญ  ชูคง ภ 12669 ลงทะเบียนแล้ว
97 ภญ. ฟาดีละห์   เจ๊ะลง ภ 41741 ลงทะเบียนแล้ว
98 ภญ. เมทิกา  เที้ยบัญญัติ ภ 18069 ลงทะเบียนแล้ว
99 นางสาว นิธิวดี  เดชเกิด ภ 42560 ลงทะเบียนแล้ว
100 ภญ. วิชญาพร   สุวรรณรักษา ภ 39637 ลงทะเบียนแล้ว
101 ภญ. ทยานิษฐ์  โภคินบุณยสิทธิ์ ภ 13016 ลงทะเบียนแล้ว
102 นางสาว อลิษา  ทิพย์เสนา ภ 31527 ลงทะเบียนแล้ว
103 นาย กฤษฎา  โปจีน ภ 36869 ลงทะเบียนแล้ว
104 นางสาว ธัญญ์นภัส  ศิรกิตติวรพงษ์ ภ 30954 ลงทะเบียนแล้ว
105 ภญ. หทัยกานต์  หาแก้ว ภ 42661 ลงทะเบียนแล้ว
106 นางสาว เกวลี  ตรีสารนาถ ภ 38223 ลงทะเบียนแล้ว
107 นางสาว จิตสุดา  โพธิ์ศรี ภ 12192 ลงทะเบียนแล้ว
108 นางสาว ณัฐพร  รัฐบำรุง ภ 37467 ลงทะเบียนแล้ว
109 ภญ. บุษราคัม  โพธิ์ทองสุนันท์ ภ 7356 ลงทะเบียนแล้ว
110 นาง วารุณี  ทฤษณาวดี ภ 18727 ลงทะเบียนแล้ว
111 นางสาว เบญญาภา  เปลี่ยนพงศ์พันธุ์ ภ 38959 ลงทะเบียนแล้ว
112 นางสาว วิชญาพร  ไสยสิทธิ์ ภ 34892 ลงทะเบียนแล้ว
113 นางสาว วิลัยภรณ์  วรเชษฐ ภ 32437 ลงทะเบียนแล้ว
114 ภญ. สุพรรษา  ใหม่เอี่ยม ภ 17619 ลงทะเบียนแล้ว
115 นางสาว อาศิรา  ภูศรีดาว ภ 8417 ลงทะเบียนแล้ว
สำหรับคณาจารย์และนศ. ที่สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 4 สถาบัน (มศก. มข. มอ. มช.)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว อรวรรณ  แซ่ลิ่ม ภ 24035 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. ดิษยา  วัฒนาไพศาล ภ 24019 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. ศิริพร  จันทฤาไชย ภ 26135 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. ปวรัชญ์  สังข์เมือง ภ 23376 ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว สุภาพร  คชายั่งยืน ภ 30474 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภญ. บัณฑิตาภรณ์   ศิริจันทร์ชื่น ภ 20434 ลงทะเบียนแล้ว
สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. กรกฏ  พงศ์เกษตร ภ 12179 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. วันดี  สำเร็จ ภ 15880 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. สกนวรรณ  พวงหอม ภ 25802 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภก. พศวีร์  แสงสาคร ภ 41361 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. กนกรัตน์  อภิชัยยิ่งยอด ภ 41095 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภญ. ชื่นสุมล  มีสาวงษ์ ภ 38743 ลงทะเบียนแล้ว
7 นาย นันทวัฒน์  ตันธนาสุวัฒน์ ภ 32757 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. กัณฐิกา  อิ่มแสงจันทร์ ภ 39158 ลงทะเบียนแล้ว
สำหรับบุคลากรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. นภชา  พิริยะชนานุสรณ์ ภ 19160 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. สุทาลักษณ์  สระทองแฝง ภ 35299 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. ศุภานันท์  ปึงเจริญกิจกุล ภ 27696 ลงทะเบียนแล้ว
4 นาย คิรินทร  อิงวิยะ ภ 28680 ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว ภมรวดี  ศรีประทุม ภ 31462 ลงทะเบียนแล้ว
6 นาง สุุภาพร  อ่อนสนิท ภ 18557 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภญ. ศุภาพิชญ์    อาทะวงศ์ ภ 5414 ลงทะเบียนแล้ว
สำหรับบุคลากรประจำแหล่งฝึกภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.