อบรมวันที่
20  มกราคม - 10  กรกฎาคม  2564
ปิดการรับสมัครวันที่
11  มกราคม  2564
ชำระเงินภายในวันที่
11  มกราคม  2564
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 2)
วันที่อบรม : 20  มกราคม - 10  กรกฎาคม  2564
สถานที่อบรม : อบรมออนไลน์ตลอดโครงการ
หน่วยกิต : 44
ปิดการรับสมัครวันที่ : 11  มกราคม  2564
ชำระเงินภายในวันที่ : 11  มกราคม  2564
หมายเหตุ* : อบรมเฉพาะภาคบรรยาย หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง เท่ากับ 18 หน่วยกิต อบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฎิบัติ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง เท่ากับ 44 หน่วยกิต
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 2)
วันที่ 20  มกราคม - 10  กรกฎาคม  2564
ณ อบรมออนไลน์ตลอดโครงการ
ภาคบรรยาย
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก.  สุรชัย  คำมะนาถ ภ 7150 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาง สุปราณี  นิยมเดชา ภ 12906 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภก. นิพล  มหาอุตย์ ภ 20648 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภก. คเณศ  โอชา ภ 36625 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. วรกร  เลาหพงษ์พาณิช ภ 34701 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภก. พูลศักดิ์   วงศ์พรพิพัฒน์ ภ 26942 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภญ. สุทธิลักษณ์  ริ้วธงชัย ภ 13647 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. อารยา  ศิริวัฒน์ ภ 18652 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. ฐิติพร  ไพรัตนากร ภ 14417 ลงทะเบียนแล้ว
10 ภญ. วลัยพร  บุญดล ภ 32882 ลงทะเบียนแล้ว
11 นางสาว รุ่งรัตน์  เลี่ยมเพชร ภ 10170 ลงทะเบียนแล้ว
12 ภญ. ภัทราพร  อรรคฮาตสี ภ 32658 ลงทะเบียนแล้ว
13 นางสาว ณัฐธยาน์  ชาติศรีศักดิ์ ภ 13879 ลงทะเบียนแล้ว
14 ภญ. อารีวัล  มหาธนรัตน์ ภ 14470 ลงทะเบียนแล้ว
15 ภญ. พัชริยา  เสเนตร ภ 22903 ลงทะเบียนแล้ว
16 ภก. อัฐพร  กิจนิธิวรวริศ ภ 16876 ลงทะเบียนแล้ว
17 นาง ดวงพร  ลาภจิตร ภ 13174 ลงทะเบียนแล้ว
18 ภญ. ศุจิกา  ใจชาญสุขกิจ ภ 30482 ลงทะเบียนแล้ว
19 นาง สุนิสา  รอดสง ภ 29561 ลงทะเบียนแล้ว
20 ภญ. พิมพ์ชนก  บุระเนตร ภ 32007 ลงทะเบียนแล้ว
21 นาย วิสุทธิ์  ขาวขำ ภ 31180 ลงทะเบียนแล้ว
22 ภญ.  จินดา  ประจญศานต์ ภ 18511 ลงทะเบียนแล้ว
23 ภญ. จิรวรรณ  บุญพิทักษ์ ภ 18735 ลงทะเบียนแล้ว
24 นางสาว ติวราณี  สายสุด ภ 38841 ลงทะเบียนแล้ว
25 นาย วศิน  เหล่าสืบสกุลไทย ภ 28570 ลงทะเบียนแล้ว
26 ภญ. พรรณี  คลอวุฒิวัฒน์ ภ 7217 ลงทะเบียนแล้ว
27 นางสาว มาลา  อินสะโร ภ 16981 ลงทะเบียนแล้ว
28 นาย ภูษิต   วงศ์ชูเครือ ภ 23211 ลงทะเบียนแล้ว
29  ธิดารัตน์  ราชวังใน ภ 31089 ลงทะเบียนแล้ว
30 นาง ฉัตรนภา  ธรรมวราภิรมย์ ภ 15145 ลงทะเบียนแล้ว
31 นางสาว พรกมล  หล่อนิมิตดี ภ 35041 ลงทะเบียนแล้ว
32 ภญ. นภาพร   เขตรสาลี ภ 17407 ลงทะเบียนแล้ว
33 นางสาว จุฑามาส  บุญกว้าง ภ 16800 ลงทะเบียนแล้ว
34 นาง อาทิตยา  ภาคพิชเจริญ ภ 27485 ลงทะเบียนแล้ว
35 ภญ. สุธาทิพย์  จันทระ ภ 11315 ลงทะเบียนแล้ว
36 ภญ. ประทินทิพย์   ปรุงชัยภูมิ ภ 26453 ลงทะเบียนแล้ว
37 นาง จิราภรณ์  อุไรรัตน์ ภ 10934 ลงทะเบียนแล้ว
38 ภญ. ดวงรัตน์  อุ่นจรัส ภ 9988 ลงทะเบียนแล้ว
39 ภญ. พิมลมาศ  ณ เชียงใหม่ ภ 17224 ลงทะเบียนแล้ว
40 นางสาว ธัญญ์นภัส  ศิรกิตติวรพงษ์ ภ 30954 ลงทะเบียนแล้ว
41 นางสาว สุธาทิพย์  กองเพชร์วัฒนา ภ 8499 ลงทะเบียนแล้ว
42 นาง สินีนาถ  เหลืองสนิท ภ 9135 ลงทะเบียนแล้ว
43 นาย มนตรี  เหล่าดี ภ 28057 ลงทะเบียนแล้ว
44 ภญ. สุภวรรณ  ทองเพ็งจันทร์ ภ 22570 ลงทะเบียนแล้ว
45 นางสาว มีนรยา  สำแดงไชย ภ 34314 ลงทะเบียนแล้ว
46 ภญ. กฤติญา  บุญนวล ภ 13965 ลงทะเบียนแล้ว
47 ภญ. ณัฐกิติมา  ตั้งวิริยะพาณิชย์ ภ 26679 ลงทะเบียนแล้ว
48 ภญ. วัชราภรณ์  กุลวงศ์ ภ 21581 ลงทะเบียนแล้ว
49 นางสาว จารุกมล  คันธวงค์ ภ 29584 ลงทะเบียนแล้ว
50 นางสาว สิริยาพร  วณิชชากร ภ 36825 ลงทะเบียนแล้ว
51 นางสาว เบญจวรรณ  บุญส่ง ภ 28556 ลงทะเบียนแล้ว
52 นาย ชัยพิพัฒน์  สุยะ ภ 39054 ลงทะเบียนแล้ว
53 ภญ. ศวรรณี   ฉัตรวรานนท์ ภ 23786 ลงทะเบียนแล้ว
54 ภญ. ปวรรัตน์  พวงศิริ ภ 34402 ลงทะเบียนแล้ว
55 นางสาว พิมพ์ณัชช์  พงษ์พานิช ภ 26058 ลงทะเบียนแล้ว
56 นางสาว อรุณโรจน์  โอฬารสุวรรณชัย ภ 36835 ลงทะเบียนแล้ว
57 นางสาว ลลิตา  ดาวประกาย ภ 36947 ลงทะเบียนแล้ว
58 นาย ณัฐพล  ปานเพ็ชร์ ภ 22078 ลงทะเบียนแล้ว
ภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติการ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. วัณณิตา  ศรีสุข ภ 29531 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว ดุษฎี  ถนัดช่าง ภ 16890 ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว หทัยกาญจน์  ก๋ำนารายณ์ ภ 11788 ลงทะเบียนแล้ว
4 นางสาว ประภัสสร  ทับทวี ภ 33521 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. วรรณา  เชื้อธรรมชาญ ภ 13133 ลงทะเบียนแล้ว
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.