อบรมวันที่
8 - 10  กรกฎาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
3  กรกฎาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
3  กรกฎาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ (Development of Health Media: Photography and Photo Editing)
วันที่อบรม : 8 - 10  กรกฎาคม  2563
สถานที่อบรม : ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 11
ปิดการรับสมัครวันที่ : 3  กรกฎาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 3  กรกฎาคม  2563
หมายเหตุ* : ชื่อบัญชี โครงการปฏิบัติการเชิงอบรม เรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ เลขที่บัญชี 719-0-79405-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ (Development of Health Media: Photography and Photo Editing)
วันที่ 8 - 10  กรกฎาคม  2563
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกรและบุคคลทั่วไป (ชำระเงินภายใน 5 มิ.ย. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว อาวิกา   อายุมั่น ภ 25750 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว วริสสาร์  กอบเพ็ชรหยก ภ 26978 ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว ศิวภา  บุญกมลสวัสดิ์ ภ 35796 ลงทะเบียนแล้ว
4 นาย ภาณุพงษ์  ถวาย ภ 32571 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. พิณนภา  ศริพันธุ์ ภ 12986 ลงทะเบียนแล้ว
6 นางสาว อาภัสนี  ช่วยประคอง ภ 35819 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภญ. ไพทร  ลิมป์วรพรรณ ภ 11243 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. นฐา  ป้อมเย็น ภ 11418 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. โสภิต  ก่อพูนศิลป ภ 18889 ลงทะเบียนแล้ว
10 ภญ. อังคณา  ลิมป์วรรณธะ ภ 11326 ลงทะเบียนแล้ว
11 ภก. ปิยวัฒน์  เมฆแดง ภ 08469 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 นาย ทอง  บุญยศ ภ 5164 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 นางสาว รัตนาภรณ์  สุริยันต์ ภ 13518 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นาย ศรีนคร  ตังวาย ภ 7116 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 ภญ. อุษณีย์  สุขพิมลพรรณ ภ 29307 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 ภก. กีรติ  มีชื่น ภ 34895 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 นาย พงศ์อาชว์  พลอยชิตกุล ภ 35081 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 ภญ. มนัสนันท์  วงษ์ครุธ ภ 28397 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 ภก. คณัฐวุฒิ  หลวงเทพ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภญ. ปวิชยา  สีมาวงษ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 ภญ. มนัสนันท์  วงศ์ครุฑ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 นาย ภูมิพัฒน์  ยุตวันธนานันต์ ภ 30804 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 ภก. ประพันธ์  ไชยศรี - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภญ. ศูภกาญจน์  สุตันติราษฏร์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 ภญ. ศุศราภรณ์  สามประดิษฐ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภญ. เพ็ญนภา  ประภาวัต - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 ภญ. ธัญลักษณ์  เนื่องผาสุข ภ 16557 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 นางสาว ณัฐพร   เถาลัดดา ภ 28833 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 นางสาว ธัญวรัตน์  วัฒนจึงโรจน์ ภ 29197 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 นางสาว ศศินรีย์  วันเย็น ภ 37925 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 นางสาว มณสิณีย์  อินทร์รองพล ภ 32259 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 ภก. ธงชัย  ทองคลองไทร - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรและบุคคลทั่วไป (ชำระเงินระหว่าง 6 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มศก. (ชำระเงินภายใน 5 มิ.ย. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว ฉัตราภรณ์  ชุ่มจิต ภ 13748 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว กนิษฐา   พันธ์ศรีนิรมล ภ 13734 ลงทะเบียนแล้ว
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มศก. (ชำระเงินระหว่าง 6 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.