อบรมวันที่
25 - 27  มีนาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
16  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
16  มีนาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ (Development of Health Media: Photography and Photo Editing)
วันที่อบรม : 25 - 27  มีนาคม  2563
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 11
ปิดการรับสมัครวันที่ : 16  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 16  มีนาคม  2563
หมายเหตุ* : ชื่อบัญชี โครงการปฏิบัติการเชิงอบรม เรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ เลขที่บัญชี 719-0-79405-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ (Development of Health Media: Photography and Photo Editing)
วันที่ 25 - 27  มีนาคม  2563
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกรและบุคคลทั่วไป (ชำระเงินภายใน 10 มี.ค. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ไพทร  ลิมป์วรพรรณ ภ 11243 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว อาวิกา   อายุมั่น ภ 25750 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. พิณนภา  ศริพันธุ์ ภ 12986 ลงทะเบียนแล้ว
4 นางสาว กรุณา  สุขทอง ภ 38688 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. อังคณา  ลิมป์วรรณธะ ภ 11326 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภญ. โสภิต  ก่อพูนศิลป ภ 18889 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภก. ปิยวัฒน์  เมฆแดง ภ 08469 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ภญ. มนัสนันท์  วงษ์ครุธ ภ 28397 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 นางสาว อาภัสนี  ช่วยประคอง ภ 35819 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 นาย ทอง  บุญยศ ภ 5164 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 ภญ. รัตนาภรณ์  สุริยันต์ ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภญ. กมลฉัตร  คชฤทธิ์ ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 นางสาว วริสสาร์  กอบเพ็ชรหยก ภ 26978 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นางสาว ศิวภา  บุญกมลสวัสดิ์ ภ 35796 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 นาย พงศ์อาชว์  พลอยชิตกุล ภ 35081 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 ภก. กีรติ  มีชื่น ภ 34895 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 นาย ศรีนคร  ตังวาย ภ 7116 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 นางสาว มณสิณีย์  อินทร์รองพล ภ 32259 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 ภญ. พิมพ์ชนก   ทองทวน - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภญ. ปวิชยา  สีมาวงษ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 ภญ. มนัสนันท์  วงศ์ครุฑ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 นาย ภูมิพัฒน์  ยุตวันธนานันต์ ภ 30804 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 ภก. ประพันธ์  ไชยศรี - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภญ. ศูภกาญจน์  สุตันติราษฏร์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 ภญ. ศุศราภรณ์  สามประดิษฐ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภญ. เพ็ญนภา  ประภาวัต - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 นาย ภาณุพงษ์  ถวาย ภ 32571 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 ภญ. ธัญลักษณ์  เนื่องผาสุข ภ 16557 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 นางสาว ณัฐพร   เถาลัดดา ภ 28833 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 นางสาว ธัญวรัตน์  วัฒนจึงโรจน์ ภ 29197 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 นางสาว ศศินรีย์  วันเย็น ภ 37925 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 ภก. คณัฐวุฒิ  หลวงเทพ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรและบุคคลทั่วไป (ชำระเงินระหว่าง 11 - 24 มี.ค. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (ชำระเงินภายใน 10 มี.ค. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว ฉัตราภรณ์  ชุ่มจิต ภ 13748 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นางสาว กนิษฐา   พันธ์ศรีนิรมล ภ 13734 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (ชำระเงินระหว่าง 11 - 24 มี.ค. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.