อบรมวันที่
2 - 5  มีนาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
28  กุมภาพันธ์  2563
ชำระเงินภายในวันที่
28  กุมภาพันธ์  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ Web Application Development for health and Drug information management
วันที่อบรม : 2 - 5  มีนาคม  2563
สถานที่อบรม : ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
ปิดการรับสมัครวันที่ : 28  กุมภาพันธ์  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 28  กุมภาพันธ์  2563
หมายเหตุ* : ชื่อบัญชี การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ เลขที่บัญชี 719-0-79410-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ Web Application Development for health and Drug information management
วันที่ 2 - 5  มีนาคม  2563
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ฉัตรวิภา  มาศศรี ภ 37314 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. ประภัสสร  ทับทวี - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 นางสาว อำพร  คำปัด ภ 30996 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 นางสาว ภูริ  กุลานุวัติ ภ 18789 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภก. ธนาวุธ  เขาดี ภ 37334 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภญ. ปิยธิดา  แต่เจริญกุล ภ 16377 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 ภก. ภานุวัฒน  ประสพธัญญา ภ 27474 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ภก. อุดม  มะลิงาม ภ 12633 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 นางสาว วชิรญาณ์  เจียประเสริฐ ภ 34599 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 นางสาว สิริลักษณ์   ยิ่งนอก ภ 35335 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 ภญ. ศศิยาพัชญ์  แก้วพิลมย์ ภ 39380 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 นางสาว ลินดา  วิโรจวานิช ภ 13715 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 นาย เรืองศักดิ์  วิโรจวานิช ภ 12334 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 นางสาว ณัฐกานต์  ทิพพิลา ภ 31576 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 ภญ. นันทิดา  ธรรมก่อเกียรติ์ ภ 22555 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 ภญ. วนิดา  ม่วงมิ่งสุข ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 นาย พิสุทธิ์  พรรณ์ภักดี ภ 39107 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 ภญ. ประคอง  วงษ์ภา ภ 13931 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 ร้อยตรีหญิง กัลปังหา  เกิดประสพสุข - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภญ. ศิริรัตน์  กสิณเวทย์ ภ 16191 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 ภญ. ยุวพรรณ  อนุวงศ์นวัตน์ ภ 26574 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 ภก. ณัฐพงศ์  คุณรัตนาภรณ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 ภก. สรวิชญ์  โฆษิตสราคม - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภญ. บรรจง  ฉิมเครือวัลย์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 ภญ. ศวิตา  วัยนิพิฐพงษ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภญ. จุฑารัตน์  ดาวแจ่ม - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ  สุภาพ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 ภก. กฤษฏา  วงษา - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 ภก. จรูญพันธ์  รัตนผดุงกิจ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 ภก. จักรวรรดิ์  มานะการ ภ 38683 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 นาย ปรเมศร์  ชิณกธรรม ภ 18467 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 นาย พัฒนา  จันทร์จรัสทอง ภ 07080 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
33 นางสาว เทียมใจ  ตั้งเจริญไพศาล ภ 7955 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
34 นาย ภาณุมาศ  เยาวศรี ภ 24104 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
35 ภญ. นภัสสรณ์  พิริยศิรนนท์ ภ 12813 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
36 นางสาว พิมภรณ์  สมกิตติธรรม ภ 25452 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
37 นางสาว ชลธิชา  สอนสุภาพ ภ 32111 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
38 นางสาว วัชรี  รุ่งอภิรมย์นันท์ ภ 19505 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
39 ภญ. อรวี  เข็มทอง ภ 14048 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และ เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. วินิตา  รอดเหตุภัย - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 ภญ. ชุติมา  ศรียาภัย ภ 18255 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 นางสาว ถิรวรรณ  แฮ้พฤกษ์ ภ 33715 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 นาย วิฑูรย์  ชัยธีราศักดิ์ ภ 7778 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 คุณ ร.ท.หญิงรกรจุฑา  วุฒิพานิช ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ร้อยเอกหญิง มัณฑนา  บรรลิขิตกุล ภ 33119 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 ภญ. ศุภวรรณ  สุวรรณอักษร ภ 7005 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ภญ. กนกพรรณ   มหิทธิพงศา ภ 9625 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
บัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษา และเภสัชกรที่สำเร็จการศึกษา ป.โท คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. วีรียา  วรรลยางกูร ภ 31662 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.