อบรมวันที่
2 - 5  มีนาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
19  กุมภาพันธ์  2563
ชำระเงินภายในวันที่
25  กุมภาพันธ์  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ Web Application Development for health and Drug information management
วันที่อบรม : 2 - 5  มีนาคม  2563
สถานที่อบรม : ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
หน่วยกิต : 21.75
ปิดการรับสมัครวันที่ : 19  กุมภาพันธ์  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 25  กุมภาพันธ์  2563
หมายเหตุ* : ชื่อบัญชี การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ เลขที่บัญชี 719-0-79410-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
โครงการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ Web Application Development for health and Drug information management
วันที่ 2 - 5  มีนาคม  2563
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. แสงระวี  บุญมา ภ 28733 ลงทะเบียนแล้ว
2 ร้อยโทหญิง รัตนวรรณ  ยังเฟื่องมน ภ 35095 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภก. รัฐนันท์  เจียมวชิระ ภ 36788 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภก. อริย์ธัช  โผนประสิทธิ์ ภ 27409 ลงทะเบียนแล้ว
5 นาย ภูธิป  ศร่างเศร้า ภ 41355 ลงทะเบียนแล้ว
6 นาย ปิยะพงษ์  ภูมิวาล ภ 28807 ลงทะเบียนแล้ว
7 นางสาว วันบูชา  เพ็ชรรัตน์ ภ 41627 ลงทะเบียนแล้ว
8 นาง พรยุพา  เตียงพัฒนะวงษ์ ภ 20072 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภก. จิตริน  เชื้อสูง - ลงทะเบียนแล้ว
10 ภก. เนติวิชญ์  โสภากุล ภ 37048 ลงทะเบียนแล้ว
11 ภก. พงศกร  จีนกล่ำ ภ 35310 ลงทะเบียนแล้ว
12 นางสาว กนกวรรณ  กันยะมี ภ 26103 ลงทะเบียนแล้ว
13 ภญ. ศิริภรณ์  เดชาพงษ์ ภ 40613 ลงทะเบียนแล้ว
14 นาย พงษ์เทพ  อมัตรวงศ์ ภ 23437 ลงทะเบียนแล้ว
15 นางสาว นฤพร  สุทธิสวัสดิ์ ภ 21501 ลงทะเบียนแล้ว
16 นาย ฤทธิรงค์  ทองออน ภ 27999 ลงทะเบียนแล้ว
17 นางสาว ภัทราวดี  อำไพพันธุ์ ภ 23856 ลงทะเบียนแล้ว
18 นางสาว มนรดา  พิพรรธนัชกุล ภ 12675 ลงทะเบียนแล้ว
19 ภญ. วรัญญา  โชตินิสากรณ์ ภ 33296 ลงทะเบียนแล้ว
20 ภก. ภูวดล   ดอกหอม ภ 7226 ลงทะเบียนแล้ว
21 ภญ. พรชนก  มาลัยเลิศ ภ 33176 ลงทะเบียนแล้ว
22 ภก. ภาพิระ  สิทธิคงศักดิ์ ภ 29927 ลงทะเบียนแล้ว
23 ภญ. กุลธิดา  ปัญยะ ภ 18343 ลงทะเบียนแล้ว
24 ภญ. ดวงแก้ว  อังกูรสิทธิ์ ภ 14500 ลงทะเบียนแล้ว
25 ภญ. อารียา   บุญจันทร์ ภ 18329 ลงทะเบียนแล้ว
26 ภญ. บุพชาติ  นันทัยทวีกุล - ลงทะเบียนแล้ว
27 เรืออากาศตรี ณัฐวุฒิ  จันทร์เสม ภ 38730 ลงทะเบียนแล้ว
28 ภก. ยอดพร   โพธิดอกไม้ ภ 15984 ลงทะเบียนแล้ว
29 ภญ. ปนัดดา  สีสัตตรัตนะกุล ภ 2895 ลงทะเบียนแล้ว
30 นาย เศรษฐกรณ์  รักษ์ธนภัคศิริ ภ 24521 ลงทะเบียนแล้ว
31 ภญ. สุดารัตน์  ศุภราช - ลงทะเบียนแล้ว
32 นาย ชาญวิทย์  ไชโย ภ 13081 ลงทะเบียนแล้ว
33 ภญ. เมธาวี  ศรีชัยวิทย์ ภ 20455 ลงทะเบียนแล้ว
34 ภก. เสาร์เอก  สายสมุทร ภ 32280 ลงทะเบียนแล้ว
35 นาง สุดารัตน์  นาคพงษ์ ภ 27530 ลงทะเบียนแล้ว
36 ภญ. อรวี  เข็มทอง - ลงทะเบียนแล้ว
37 นางสาว ลินดา  วิโรจวานิช ภ 13715 ลงทะเบียนแล้ว
38 นาย เรืองศักดิ์  วิโรจวานิช ภ 12334 ลงทะเบียนแล้ว
39 ภก. ภานุวัฒน  ประสพธัญญา ภ 27474 ลงทะเบียนแล้ว
40 ภก. อุดม  มะลิงาม ภ 12633 ลงทะเบียนแล้ว
41 นางสาว วชิรญาณ์  เจียประเสริฐ ภ 34599 ลงทะเบียนแล้ว
42 ภญ. ศิริรัตน์  กสิณเวทย์ ภ 16191 ลงทะเบียนแล้ว
43 ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ  สุภาพ ภ 31297 ลงทะเบียนแล้ว
44 ภญ. ฉัตรวิภา  มาศศรี ภ 37314 ลงทะเบียนแล้ว
45 ภก. จรูญพันธ์  รัตนผดุงกิจ ภ 16122 ลงทะเบียนแล้ว
46 นางสาว ชลธิชา  สอนสุภาพ ภ 32111 ลงทะเบียนแล้ว
47 นางสาว พิมภรณ์  สมกิตติธรรม ภ 25452 ลงทะเบียนแล้ว
48 ภญ. นภัสสรณ์  พิริยศิรนนท์ ภ 12813 ลงทะเบียนแล้ว
49 นาย ภาณุมาศ  เยาวศรี ภ 24104 ลงทะเบียนแล้ว
50 นางสาว เทียมใจ  ตั้งเจริญไพศาล ภ 7955 ลงทะเบียนแล้ว
51 นาย พัฒนา  จันทร์จรัสทอง ภ 07080 ลงทะเบียนแล้ว
52 นาย ปรเมศร์  ชิณกธรรม ภ 18467 ลงทะเบียนแล้ว
53 ภญ. ปิยธิดา  แต่เจริญกุล ภ 16377 ลงทะเบียนแล้ว
54 นางสาว ณัฐกานต์  ทิพพิลา ภ 31576 ลงทะเบียนแล้ว
55 ภญ. นันทิดา  ธรรมก่อเกียรติ์ ภ 22555 ลงทะเบียนแล้ว
56 ภญ. ยุวพรรณ  อนุวงศ์นวัตน์ ภ 26574 ลงทะเบียนแล้ว
57 นาย พิสุทธิ์  พรรณ์ภักดี ภ 39107 ลงทะเบียนแล้ว
58 ภญ. ประคอง  วงษ์ภา ภ 13931 ลงทะเบียนแล้ว
59 ร้อยตรีหญิง กัลปังหา  เกิดประสพสุข - ลงทะเบียนแล้ว
60 ภญ. ศศิยาพัชญ์  แก้วพิลมย์ ภ 39380 ลงทะเบียนแล้ว
61 นางสาว สิริลักษณ์   ยิ่งนอก ภ 35335 ลงทะเบียนแล้ว
62 นางสาว อำพร  คำปัด ภ 30996 ลงทะเบียนแล้ว
63 นางสาว ภูริ  กุลานุวัติ ภ 18789 ลงทะเบียนแล้ว
64 ภก. ธนาวุธ  เขาดี ภ 37334 ลงทะเบียนแล้ว
65 ภก. ณัฐพงศ์  คุณรัตนาภรณ์ ภ 40444 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
66 นาย สรวิชญ์  โฆษิตสราคม ภ 37476 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
67 ภญ. บรรจง  ฉิมเครือวัลย์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
68 นาย ชัยธวัช  สวัสดิ์พาณิชย์ ภ 32306 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
69 ภก. จักรพงษ์  ชาวะหา ภ 40694 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
70 ภก. จักรวรรดิ์  มานะการ ภ 38683 ยกเลิก
71 ภก. กฤษฎา  วงษา ภ 32301 ยกเลิก
72 ภญ. วนิดา  ม่วงมิ่งสุข - ยกเลิก
73 ภญ. พิชญา  ศิริโพธาวานิชกุล ภ 37137 ยกเลิก
74 ภญ. ศวิตา  วัยนิพิฐพงษ์ - ยกเลิก
75 ภญ. จุฑารัตน์  ดาวแจ่ม - ยกเลิก
76 นางสาว วัชรี  รุ่งอภิรมย์นันท์ ภ 19505 ยกเลิก
77 ภญ. ประภัสสร  ทับทวี - ยกเลิก
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และ เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. วินิตา  รอดเหตุภัย ภ 24406 ลงทะเบียนแล้ว
2 ร.ท.หญิง รภรจุฑา  วุฒิพานิช - ลงทะเบียนแล้ว
3 ภก. จักรกฤษณ์  ล้อมสินทรัพย์ ภ 30781 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. กนกพรรณ   มหิทธิพงศา ภ 9625 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. ศุภวรรณ  สุวรรณอักษร ภ 7005 ลงทะเบียนแล้ว
6 ร้อยเอกหญิง มัณฑนา  บรรลิขิตกุล ภ 33119 ลงทะเบียนแล้ว
7 นาย วิฑูรย์  ชัยธีราศักดิ์ ภ 7778 ลงทะเบียนแล้ว
8 นางสาว ถิรวรรณ  แฮ้พฤกษ์ ภ 33715 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. ชุติมา  ศรียาภัย - ลงทะเบียนแล้ว
10 นาย นรินทร์  โสธรเจริญสินธุ์ ภ 28222 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 ร.ท.หญิง รกรจุฑา  วุฒิพานิช - ยกเลิก
12 นางสาว ปนัดดา  สีสัตตรัตนะกุล ภ 28951 ยกเลิก
บัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษา และเภสัชกรที่สำเร็จการศึกษา ป.โท คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. วีรียา  วรรลยางกูร ภ 31662 ลงทะเบียนแล้ว
2 นางสาว จิราภรณ์  วงษ์เลิศ ภ 38807 ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว ปัณณ์  อัตโสภณ ภ 37526 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. อาริยา  บุญจันทร์ ภ 18329 ยกเลิก
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.