อบรมวันที่
20 - 22  พฤษภาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
6  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
6  มีนาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อสุขภาพ: การนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก (Health media: Infographic Presentation)
วันที่อบรม : 20 - 22  พฤษภาคม  2563
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 14
ปิดการรับสมัครวันที่ : 6  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 6  มีนาคม  2563
หมายเหตุ* : งดการจัดประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อสุขภาพ: การนำเสนอด้วยอินโฟกราฟิก (Health media: Infographic Presentation)
วันที่ 20 - 22  พฤษภาคม  2563
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกรและบุคคลทั่วไป (ชำระเงินภายใน 8 พ.ค. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นาย สุชิน  สินไสวผล ภ 12567 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นาย สมสินทร์  แสงสว่าง ภ 19342 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภญ. พิณนภา  ศริพันธุ์ ภ 12986 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
เภสัชกรและบุคคลทั่วไป (ชำระเงินระหว่าง 9 -19 พ.ค. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (ชำระเงินภายใน 8 พ.ค. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (ชำระเงินระหว่าง 9 -19 พ.ค. 63)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.