อบรมวันที่
23 - 25  มีนาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
16  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
16  มีนาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์ และหลักปฏิบัติที่ดีในการใช้และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น"
วันที่อบรม : 23 - 25  มีนาคม  2563
สถานที่อบรม : ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
ปิดการรับสมัครวันที่ : 16  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 16  มีนาคม  2563
หมายเหตุ* : ชื่อบัญชี "โครงการตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์และหลักปฎิบัติที่ดีในการใช้และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" เลขที่บัญชี 719-0-79358-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์ (ลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563 ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ 29 ก.พ. 2563 ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท)
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจสอบความถูกต้องของระบบคอมพิวเตอร์ และหลักปฏิบัติที่ดีในการใช้และควบคุมระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น"
วันที่ 23 - 25  มีนาคม  2563
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
เภสัชกร ผู้สนใจทั่วไป (ลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. ภูริวัธน์  จิวะตระกูลธรรม ภ 28088 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภก. สหวรรธ  อรรถวิทยา ภ 40716 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. สุชานาฏ  โรจนรวีวงศ์ ภ 25568 ลงทะเบียนแล้ว
4 คุณ ฐิตะ  ขวัญสูงเนิน ภ 0 ลงทะเบียนแล้ว
5 ภญ. นงนุช  เชี่ยวพัทธยากร ภ 15397 ลงทะเบียนแล้ว
6 นาย สรสิช  แดงประเสริฐ - ลงทะเบียนแล้ว
7 นาย ภานพ  สุทธาทันต์ - ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. เจนจิรา  นิสะโสกะ ภ 27809 ลงทะเบียนแล้ว
9 นาง จันทร์จิรา  อยู่คง จงแจ้งกลาง - ลงทะเบียนแล้ว
10 นางสาว ปภาวดี  ฤทธิ์บัว ภ 0 ลงทะเบียนแล้ว
11 นาง พุทธชาติ  วิสุทธิกันต์ - ลงทะเบียนแล้ว
12 ภญ. ชินินทร  หวังจงเจริญ ภ 20501 ลงทะเบียนแล้ว
13 ภญ. ประกายรุ้ง  ลาภบุญทรัพย์ ภ 9484 ลงทะเบียนแล้ว
14 นางสาว สุภา  เพียรพิทักษ์ - ลงทะเบียนแล้ว
15 นางสาว ณิชมน  ทองริด ภ 0 ลงทะเบียนแล้ว
16 นางสาว ศิรินทิพย์  จันทอง ภ 0 ลงทะเบียนแล้ว
17 ภก. วิชิตวงศ์  แสงรุจิ ภ 9524 ลงทะเบียนแล้ว
18 ภก. บุรินทร์  โรจชนะสมบัติ ภ 22089 ลงทะเบียนแล้ว
19 ภญ. พนิดา  วีรธีรางกูร ภ 40762 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภญ. ณัชชา  วิชิโต ภ 41517 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 นาย นรินทร์  บัวผัด - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 นาย สรวิชญ์   ภัทรเวชภฺูมิ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 ภญ. ศิริวรรณ  รุจิมิตร ภ 25402 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภญ. สุมาลี   วรรณาชัยสิทธิ์ ภ 14598 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 นางสาว ปาริชาต  ชลิงสุ ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภญ. กษมา  พงษ์สามารถ ภ 21857 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 นาง ศิริรัตน์  จำนงค์ธรรม - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 นางสาว สสิพรรธน์  นิลสงวนเดชะ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 ภญ. หฤทัย  สิงห์โต ภ 31597 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 นางสาว ยุพาพร   รุ้งทาบนภา ภ 18105 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 นาย ภาณุมาศ  ไหมพรหม ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 ภญ. ณิชมน  กาญจนวัฒน์ ภ 39018 ยกเลิก
เภสัชกร ผู้สนใจทั่วไป (ลงทะเบียนหลังวันที่ 29 ก.พ. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. ภาณุ    จินดาคำ ภ 32707 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาย พิพัฒน์  ศรีวชิโรภาส ภ 20873 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. คณิศร  เดชพิสุทธิธรรม ภ 30654 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. ศิริพร  กุมพงษ์พันธุ์ ภ 24993 ลงทะเบียนแล้ว
5 นาย กลวัชร  พงษ์จะโปะ ภ 00 ลงทะเบียนแล้ว
6 ภก. ชิณกฤต  ประเสริฐวงษา ภ 26972 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภก. นฤดม  แท่งทอง ภ 18950 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภก. สหรัฐ  เสริมเสนาพร - ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. ปริมประภาภรณ์   เลือดกุมภา ภ 30457 ลงทะเบียนแล้ว
10 ภญ. หทัยชนก   อรุณแสง ภ 37034 ลงทะเบียนแล้ว
11 ภญ. ภัทรธิดา    จารุเลิศวัฒนา ภ 32695 ลงทะเบียนแล้ว
12 ภก. บุณยภัทร   มนต์สัตตา ภ 37345 ลงทะเบียนแล้ว
13 ภญ. พิมพ์ชนก   นาคประสงค์ ภ 33455 ลงทะเบียนแล้ว
14 ภก. ศรัณย์  ยมวรรณ ภ 40915 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 ภก. ณัฐพล  ธงสัตย์ ภ 34700 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 ภก. วัชร์วัชร์  เกาศัลย์ ภ 39167 ยกเลิก
เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (ลงทะเบียนหลังวันที่ 29 ก.พ. 2563)
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.