อบรมวันที่
20  มกราคม - 18  กรกฎาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
15  มกราคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
15  มกราคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
วันที่อบรม : 20  มกราคม - 18  กรกฎาคม  2563
สถานที่อบรม : ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 45.5
ปิดการรับสมัครวันที่ : 15  มกราคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 15  มกราคม  2563
หมายเหตุ* : * สำหรับกำหนดการวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563, 21 มีนาคม 2563, 16 พฤษภาคม 2563, 21 มิถุนายน 2563, และ 18 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ (วันเสาร์) อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันได้ ขึ้นกับความสะดวกของผู้ร่วมอบรมที่จะตกลงร่วมกันภายหลัง ** มีอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ รับรองในทุกวันตามกำหนดการ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
โครงการพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
วันที่ 20  มกราคม - 18  กรกฎาคม  2563
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ไตรสิกขา ชั้น 2 อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นาย ไพโรจน์  โจวตระกูล ภ 11505 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาง สุภวรรณ  นุ่นจันทร์ ภ 14891 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภก. ภักดี  จิรัฐิติโชติ ภ 13872 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. กฤตยา  ขันธโภค - ลงทะเบียนแล้ว
5 ภก. อาทิตย์  จิรพงศธรกุล - ลงทะเบียนแล้ว
6 นาง ดวงจินดา  คำสุข ภ 11960 ลงทะเบียนแล้ว
7 นาย เศกสรร  วงศ์สุริยศักดิ์ ภ 10602 ลงทะเบียนแล้ว
8 นางสาว มณี  แรงผลสัมฤทธิ์ ภ 8347 ลงทะเบียนแล้ว
9 นางสาว สุวิมล  กสิโกศล ภ 34616 ลงทะเบียนแล้ว
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.