อบรมวันที่
13  มีนาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
2  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
2  มีนาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช...จัดการง่าย ๆ แบบเภสัชกร"
วันที่อบรม : 13  มีนาคม  2563
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 6
ปิดการรับสมัครวันที่ : 2  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 2  มีนาคม  2563
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช...จัดการง่าย ๆ แบบเภสัชกร"
วันที่ 13  มีนาคม  2563
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นาย ปัญจพล  นิ่มนวล ภ -3872 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาย วีระวัฒน์  เจษฎานันท์ ภ 13471 ลงทะเบียนแล้ว
3 นาย เบญจม  เบญจมาลา ภ 34912 ลงทะเบียนแล้ว
4 นาง พัชรินทร์  เจนตระกูลโรจน์ ภ 35051 ลงทะเบียนแล้ว
5 คุณ พ.อ.หญิง ปัทมา  ใจภักดี - ลงทะเบียนแล้ว
6 ภญ. สุพิชญา  ภูมิสาขา ภ 41956 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 ภญ. ศศิธร  ไชยโคตร - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ภญ. จิตรานุช  พงษ์สุพรรณ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
9 ภญ. อัมพิกา  อนันต์ธนสาร - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
10 ภก. ปรเมษฐ์  อังศุ์พันธู์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
11 ภญ. ปารณีย์  มีแต้ม ภ 7537 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
12 ภญ. ลาวัลย์  เซี่ยงจ๊ง ภ 18142 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
13 ภญ. ทินมณี  แซ่เหลียง ภ 28594 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
14 ภญ. พรินทร  สว่างอารมย์ ภ 22505 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
15 ภญ. นุชจิรา  พงศ์นิมิตประเสริฐ ภ 7450 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
16 นางสาว เสาวนีย์  ทวีโชคทรัพย์สิน ภ 21532 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
17 นาง เปมิกา  อนันตวิริยา ภ 12469 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
18 นาย จารุต  อนันตวิริยา ภ 10907 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
19 ภญ. ฉัตรนภา  ธรรมวราภิรมย์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
20 ภญ. ปาริฉัตร  อุทัยพันธ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
21 ภญ. สุรีรัตน์   ด้วงเต๊ะ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
22 ภก. นิพนธ์   แก้วต่าย - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
23 ภก. สายชล   ใจชุ่ม - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
24 ภญ. ศศิธร   กาญจนากร - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
25 ภญ. จิราพร   เกิดศรี - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภญ. ปริญญา   สกุลรัตน์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 ภญ. บุรัสกร  ทรัพย์สุพรรณ ภ 20310 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 ภญ. ศราพล  ชูศรี - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 ภก. กรัญพัฒน์  หม้อกรอง - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 ภญ. วิมลรัตน์  จรัสวัฒนาพรรค์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 ภญ. ชุตินันท์  ไชยทอง - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 ภญ. ชงโค  นิสสัยดี - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
33 ภญ. สุภาวดี  ประจง - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
34 ภญ. ลดารินทร์  ฉินนะโสต - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
35 ภญ. อุไซน่า  หัดดลละ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
36 ภญ. นารียา  เสมอสา - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
37 นาย ปรมัตถ์  ชาวสวน ภ 40421 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.