อบรมวันที่
13  มีนาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช...จัดการง่าย ๆ แบบเภสัชกร"
วันที่อบรม : 13  มีนาคม  2563
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 6
ปิดการรับสมัครวันที่ : 4  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 4  มีนาคม  2563
หมายเหตุ* : การจัดประชุม โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช...จัดการง่าย ๆ แบบเภสัชกร"ยังคงจัดอยู่ตามวัน และเวลาเดิม (13 มีนาคม 2563) โดย คณะผู้จัดการประชุมได้ตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) จึงมีมาตรการดังต่อไปนี้ 1.จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดต่างๆของที่จัดการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโต๊ะลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น 2.จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากด้วย 70% แอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ 3.ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดห้องประชุมขนาดใหญ่กว่าจำนวนผู้เข้าประชุม ไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั่งอยู่รวมกันอย่างเบียดเสียด 4.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารกลางวัน จาก บุฟเฟ่ต์เป็นอาหารชุดเพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.