อบรมวันที่
13  มีนาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
2  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
2  มีนาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช...จัดการง่าย ๆ แบบเภสัชกร"
วันที่อบรม : 13  มีนาคม  2563
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยกิต : 6
ปิดการรับสมัครวันที่ : 2  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 2  มีนาคม  2563
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช...จัดการง่าย ๆ แบบเภสัชกร"
วันที่ 13  มีนาคม  2563
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. บุรัสกร  ทรัพย์สุพรรณ ภ 20310 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาย จารุต  อนันตวิริยา ภ 10907 ลงทะเบียนแล้ว
3 ภญ. ชวิศา  สุริยาวงษ์ ภ 16655 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. ฉัตรนภา  ธรรมวราภิรมย์ - ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว ทิวารัตน์  จำปา ภ 19032 ลงทะเบียนแล้ว
6 นาง เปมิกา  อนันตวิริยา ภ 12469 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภญ. จิตรานุช  พงษ์สุพรรณ์ ภ 34843 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภก. ณัฐวัฒน์  สระทองเทียน ภ 40568 ลงทะเบียนแล้ว
9 คุณ พ.อ.หญิง ปัทมา  ใจภักดี - ลงทะเบียนแล้ว
10 ภญ. สุพิชญา  ภูมิสาขา ภ 41956 ลงทะเบียนแล้ว
11 ภญ. ลาวัลย์  เซี่ยงจ๊ง ภ 18142 ลงทะเบียนแล้ว
12 นาย ปัญจพล  นิ่มนวล ภ -3872 ลงทะเบียนแล้ว
13 นาย เบญจม  เบญจมาลา ภ 34912 ลงทะเบียนแล้ว
14 นาง พัชรินทร์  เจนตระกูลโรจน์ ภ 35051 ลงทะเบียนแล้ว
15 นาย ปรมัตถ์  ชาวสวน ภ 40421 ลงทะเบียนแล้ว
16 ภก. อนุกูล  พานแก้ว ภ 42086 ลงทะเบียนแล้ว
17 นางสาว ศุภมาศ  วาณิชย์ศรีภิญโญ ภ 37586 ลงทะเบียนแล้ว
18 นาย วีระวัฒน์  เจษฎานันท์ ภ 13471 ลงทะเบียนแล้ว
19 ภญ. กษมพร  ปทุมรังสรรค์ ภ 34861 ลงทะเบียนแล้ว
20 ภญ. ปารณีย์  มีแต้ม ภ 7537 ลงทะเบียนแล้ว
21 ภญ. ผศ.ดร.สิริพรรณ  ลิ้มศิริชัยกุล ภ 8410 ลงทะเบียนแล้ว
22 ภญ. นุชจิรา  พงศ์นิมิตประเสริฐ ภ 7450 ลงทะเบียนแล้ว
23 ภญ. สิริณัฏฐ์  อักษรศรีกุล ภ 11456 ลงทะเบียนแล้ว
24 นางสาว พิชญ์สินี  ศรีพารัตน์ ภ 41316 ลงทะเบียนแล้ว
25 ภญ. อนุสรา  เครือนวล ภ 39558 ลงทะเบียนแล้ว
26 ภญ. ปาหนัน  วิจักขณาภรณ์ ภ 40119 ลงทะเบียนแล้ว
27 นางสาว นุชนาฏ  กิจเจริญ ภ 6236 ลงทะเบียนแล้ว
28 ภก. วฤษฎิ์  อินทร์มา ภ 18748 ลงทะเบียนแล้ว
29 ภญ. ปณิดา  อลงกรณ์รัศมี ภ 12456 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 ภก. ชยุตม์  พีรพลานันท์ ภ 40209 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 ภก. เมธวัจน์  จรัสฐิติวสุกุล ภ 33698 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 ภญ. นัทธมน  จันทร์จวง ภ 39304 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
33 ภก. พงศ์ขจร  ศุภสิริวิทยา ภ 10900 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
34 ภญ. สุขุมาล  ทัฬหะกุลธร ภ 14334 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
35 ภญ.  สุนันทา    ศรีโสภณ ภ 20169 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
36 ภญ. จิราภา  ไทยเจริญ ภ 18901 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
37 ภญ. ทสมาพร  สุขวัฒนาสินิทธิ์ ภ 15161 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
38 ภญ. ธิษณิน  สุภาชัยกิจ ภ 31933 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
39 ภญ. ฐิติยา  วงษ์สนิท ภ 18183 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
40 ภญ. นงลักษณ์  สงวนศรี ภ 28915 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
41 ภญ. ผศ.ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน ภ 6470 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
42 นางสาว บุญญาภา  หวังวัฒนา ภ 12763 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
43 ภญ. สุภัททิรา  สัตบุรุษาวงศ์ ภ 18129 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
44 ภญ. ชุตินันท์  ไชยทอง ภ 9183 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
45 ภญ. วิมลรัตน์  จรัสวัฒนาพรรค์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
46 ภก. กรัญพัฒน์  หม้อกรอง - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
47 ภญ. ศราพล  ชูศรี - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
48 ภญ. ทินมณี  แซ่เหลียง ภ 28594 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
49 ภญ. ปริญญา   สกุลรัตน์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
50 ภญ. จิราพร   เกิดศรี - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
51 ภญ. ศศิธร   กาญจนากร - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
52 ภก. สายชล   ใจชุ่ม - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
53 ภก. นิพนธ์   แก้วต่าย - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
54 นางสาว ชงโค  นิสสัยดี ภ 8880 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
55 ภญ. สุภาวดี  ประจง - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
56 ภญ. ลดารินทร์  ฉินนะโสต - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
57 ภญ. ศูภลักษณ์  ธนานนท์นิวาส ภ 13189 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
58 ภก. ณฤศักดิ์  ตรงจิตการุณย์ ภ 21591 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
59 นางสาว เสาวนีย์  ทวีโชคทรัพย์สิน ภ 21532 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
60 ภญ. พรินทร  สว่างอารมย์ ภ 22505 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
61 ภญ. ศศิธร  ไชยโคตร - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
62 ภญ. อัมพิกา  อนันต์ธนสาร - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
63 ภก. ปรเมษฐ์  อังศุ์พันธู์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
64 ภญ. ปาริฉัตร  อุทัยพันธ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
65 ภญ. นารียา  เสมอสา - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
66 ภญ. อุไซน่า  หัดดลละ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
67 ภญ. สุรีรัตน์   ด้วงเต๊ะ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.