อบรมวันที่
13  มีนาคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
2  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
2  มีนาคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช...จัดการง่าย ๆ แบบเภสัชกร"
วันที่อบรม : 13  มีนาคม  2563
สถานที่อบรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปิดการรับสมัครวันที่ : 2  มีนาคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 2  มีนาคม  2563
หมายเหตุ* :
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคและการจัดการ:จิตเวช...จัดการง่าย ๆ แบบเภสัชกร"
วันที่ 13  มีนาคม  2563
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ทินมณี  แซ่เหลียง ภ 28594 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นาย วีระวัฒน์  เจษฎานันท์ ภ 13471 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภญ. สุรีรัตน์   ด้วงเต๊ะ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 ภก. นิพนธ์   แก้วต่าย - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภก. สายชล   ใจชุ่ม - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 ภญ. ศศิธร   กาญจนากร - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
7 ภญ. จิราพร   เกิดศรี - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
8 ภญ. ปริญญา   สกุลรัตน์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.