อบรมวันที่
22 - 23  มกราคม  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
15  มกราคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่
15  มกราคม  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง”
วันที่อบรม : 22 - 23  มกราคม  2563
สถานที่อบรม : ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
หน่วยกิต : 14
ปิดการรับสมัครวันที่ : 15  มกราคม  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 15  มกราคม  2563
หมายเหตุ* :
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง”
วันที่ 22 - 23  มกราคม  2563
ณ ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
สำหรับเภสัชกรและประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว ไปรยา  ลืมคิด - ลงทะเบียนแล้ว
2 นาง มนทรา  อมรพิชิต - ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว ชนนิกานต์  แซ่ตั้ง - ลงทะเบียนแล้ว
4 นางสาว พีริยา  เกียรติชนะไพบูลย์ - ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว สุรัสวดี  การโสภา - ลงทะเบียนแล้ว
6 ภก. เดชวุฒิ  เตชะนิธิสวัสดิ์ ภ 39932 ลงทะเบียนแล้ว
7 นางสาว อุมาพร  เปรมโรจน์ - ลงทะเบียนแล้ว
8 นาง ฉวี  ไชยสิทธิ์ - ลงทะเบียนแล้ว
9 นางสาว ช่อทิพย์  วิเศษพงษ์พันธุ์ - ลงทะเบียนแล้ว
10 นางสาว วรัสยา  ณ สงขลา - ลงทะเบียนแล้ว
11 นางสาว ทิพสุคนธ์   จินดา - ลงทะเบียนแล้ว
12 นาย ธีรโชติ  ไหลสกุล - ลงทะเบียนแล้ว
13 นางสาว ฐิติวราห์  จารุพรรธน์กุล ภ 0 ลงทะเบียนแล้ว
14 นางสาว ภาปณัฐ  สุขอนันต์ ภ 0 ลงทะเบียนแล้ว
15 ภก. อัครวิทย์  ฉัตรเกษ ภ 31163 ลงทะเบียนแล้ว
16 ภญ. ชุติมา  การะเวก ภ 16548 ลงทะเบียนแล้ว
17 ภญ. อารียา  นิมิตรปัญญา ภ 18229 ลงทะเบียนแล้ว
18 นาง ธนารัตน์  วินุราช - ลงทะเบียนแล้ว
19 นางสาว ภัทราวดี  เหลืองธุวปราณีต - ลงทะเบียนแล้ว
20 ภญ. ศิริมา  รัตนเสรีสุข ภ 11861 ลงทะเบียนแล้ว
21 นางสาว ณัฏฐธิดา  สีดี - ลงทะเบียนแล้ว
22 นางสาว พิณพรรณ  วีระวิทย์ - ลงทะเบียนแล้ว
23 นางสาว พรนัชชา  จันตะนา - ลงทะเบียนแล้ว
24 นาง ยุพา  อยู่รุ่ง - ลงทะเบียนแล้ว
25 นาย สาโรจน์  คำมหา - ลงทะเบียนแล้ว
26 ภก. ศรัณย์  ตันตะราวงศา ภ 25911 ลงทะเบียนแล้ว
27 ภญ. จงจันท์  มหาดเล็ก ภ 20028 ลงทะเบียนแล้ว
28 ภญ. จุรีย์  เจริญธีรบูรณ์ ภ 7821 ลงทะเบียนแล้ว
29 นาย ณฐพล  ทรัพย์ส่งแสง ภ 29654 ลงทะเบียนแล้ว
30 นางสาว จินตนา  ชินบุรารัตน์ - ลงทะเบียนแล้ว
31 ภญ. พนิดา  อัศวพิชยนต์ ภ 5263 ลงทะเบียนแล้ว
32 ภญ. อมรรัตน์  ไชยเดชกำจร ภ 9436 ลงทะเบียนแล้ว
33 นางสาว ศิริพร  เจนวิทยาอมรเวช - ลงทะเบียนแล้ว
34 นางสาว ปภัสรา  จุลพันธุ์ - ลงทะเบียนแล้ว
35 นางสาว ณัฐหทัย  พูลเอียด - ลงทะเบียนแล้ว
36 นางสาว เกวลี  แซ่ว่อง - ลงทะเบียนแล้ว
37 นาย ชนินทร์  หอมวัฒนวงศ์ ภ 0 ลงทะเบียนแล้ว
38 นาย ศราวุธ  เจือบุญ - ลงทะเบียนแล้ว
39 นาย ธีรเดช  กิจนิธิกุล - ลงทะเบียนแล้ว
40 นาย ชูเกียรติ  สาธิตคุณ - ลงทะเบียนแล้ว
41 นางสาว อัญชลี  คุ้มสม ภ - ลงทะเบียนแล้ว
42 ภก. ธราวัฒน์  ทาระวรรณ ภ 16367 ลงทะเบียนแล้ว
สำหรับคณาจารย์ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ ภ 8420 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
สําหรับบุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานของศูนย์ภูมิปัญญาฯ
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ธนาพร  ทิพย์ชลาธาร - ลงทะเบียนแล้ว
2 นาย ณัฐพจน์  คุณรัตนาภรณ์ - ลงทะเบียนแล้ว
3 นางสาว สุชานุช  วีระวรกิจ - ลงทะเบียนแล้ว
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.