อบรมวันที่
24 - 26  กุมภาพันธ์  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
17  กุมภาพันธ์  2563
ชำระเงินภายในวันที่
17  กุมภาพันธ์  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020
วันที่อบรม : 24 - 26  กุมภาพันธ์  2563
สถานที่อบรม : ห้อง Tipawan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยกิต : 16
ปิดการรับสมัครวันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2563
หมายเหตุ* : แบบฟอร์มการชำระเงินให้ส่งอีเมล์ไปที่ SINGLAW_Y@su.ac.th
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020
วันที่ 24 - 26  กุมภาพันธ์  2563
ณ ห้อง Tipawan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
สำหรับเภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 นางสาว ทิวารัตน์  ต.เจริญ ภ 16366 ลงทะเบียนแล้ว
2 นาง จิตรลดา  ไพศาลทรัพย์ถาวร ภ 12191 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
3 ภญ. บวรลักษณ์  ขจรฤทธิ์ ภ 39160 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
4 นาง อรนิตย์  ณรงค์ชัยกุล ภ 12578 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
5 ภญ. ฝนทิวา  นันต๊ะเสน ภ 29260 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
6 นางสาว สิรินทิพย์  วัฒนอุดมโรจน์ ภ 12014 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.