อบรมวันที่
24 - 26  กุมภาพันธ์  2563
ปิดการรับสมัครวันที่
17  กุมภาพันธ์  2563
ชำระเงินภายในวันที่
17  กุมภาพันธ์  2563
  • หน้าแรก
  • รายละเอียด
  • สมัครออนไลน์  
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ตรวจสอบรายชื่อ
  • วิธีการลงทะเบียนอบรม
  • ติดต่อเรา

ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020
วันที่อบรม : 24 - 26  กุมภาพันธ์  2563
สถานที่อบรม : ห้อง Tipawan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยกิต : 16
ปิดการรับสมัครวันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2563
ชำระเงินภายในวันที่ : 17  กุมภาพันธ์  2563
หมายเหตุ* : แบบฟอร์มการชำระเงินให้ส่งอีเมล์ไปที่ SINGLAW_Y@su.ac.th
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ทาง http://ccpe.pharmacycouncil.org
ทั้งนี้ทางสถาบันหลักจะดำเนินการ upload ข้อมูลหน่วยกิตของผู้เข้าร่วมประชุมภายใน 25 วันหลังจากการจัดประชุม
โดยท่านสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ไม่เกิน 30 วันหลังจากประชุม
หากเกินกำหนดทางสถาบันหลักจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครอบครัวและเภสัชกรรมปฐมภูมิในยุค 2020
วันที่ 24 - 26  กุมภาพันธ์  2563
ณ ห้อง Tipawan 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
สำหรับเภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภญ. ประภาพรรณ  สุขพรรณ์ ภ 22387 ลงทะเบียนแล้ว
2 ภญ. ซูเฟียณี  เจะนิ ภ 32724 ลงทะเบียนแล้ว
3 นาง จุฬารัตน์  โค้วประเสริฐสุข ภ 15478 ลงทะเบียนแล้ว
4 ภญ. รังสิมา  สังขรัตน์ ภ 24861 ลงทะเบียนแล้ว
5 นางสาว มุจจรินทร์  หาญทรงกณิฏฐ์ ภ 26220 ลงทะเบียนแล้ว
6 นาง แสงโสม  สิริทรัพย์วงศ์ ภ 15906 ลงทะเบียนแล้ว
7 ภก. คมกริช  เดชพิชัย ภ 20180 ลงทะเบียนแล้ว
8 ภญ. ชุติมน  ศรีศิริสิทธิกุล ภ 24176 ลงทะเบียนแล้ว
9 ภญ. สุพรรษา  ออกสุข ภ 21735 ลงทะเบียนแล้ว
10 นางสาว ณัฐนิชา  กลับสุวรรณ์ ภ 12697 ลงทะเบียนแล้ว
11 ภญ.  อัญญารัตน์  ศรีวิโรจน์ ภ 17030 ลงทะเบียนแล้ว
12 นาง ปฤทัย  เกษร ภ 12224 ลงทะเบียนแล้ว
13 นางสาว ธิดารัตน์  ว่องทวีเจริญพร ภ 36057 ลงทะเบียนแล้ว
14 นางสาว ศุภธิดา  วัฒนพรหม ภ 17001 ลงทะเบียนแล้ว
15 ภญ. กฤติมา  โภชนสมบูรณ์ ภ 18672 ลงทะเบียนแล้ว
16 ภก. ประจักษ์  สุขทัศน์ - ลงทะเบียนแล้ว
17 นางสาว ทิวารัตน์  ต.เจริญ ภ 16366 ลงทะเบียนแล้ว
18 ภญ. ฐิวรรณภรณ์  ขวัญกิจประณิธิ ภ 12777 ลงทะเบียนแล้ว
19 ภญ. ฝนทิวา  นันต๊ะเสน ภ 29260 ลงทะเบียนแล้ว
20 นางสาว สิรินทิพย์  วัฒนอุดมโรจน์ ภ 12014 ลงทะเบียนแล้ว
21 ภญ. พัณณพัฒน์  พรรณ์แผ้ว - ลงทะเบียนแล้ว
22 ภก. ณัฐพงศ์  พิมพ์สิงห์ ภ 26859 ลงทะเบียนแล้ว
23 ภญ. นันทิชา  สมศิริตระกูล - ลงทะเบียนแล้ว
24 ภญ. อนุสรา   บากา ภ 37737 ลงทะเบียนแล้ว
25 ภก. ศรายุทธ  แทนสุโพธิ์ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
26 ภก. วีรศักดิ์  แผ่นเงิน - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
27 ภญ. ยุภาวดี  พิมพ์พโมทย์ ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
28 ภญ. สุชาดา   วัฏิสุ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
29 นางสาว ภัทราภา  ขุนศักดิโยดม ภ 25704 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
30 ภญ. ชุติมา  วิทยาลัย ภ 20947 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
31 ภก. ภัคศรัณย์  เนื่องวรรณะ ภ 26143 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
32 ภญ. ธัญสิริ  เดชโบราณ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
33 นางสาว เนาวรัตน์  ทิพย์อุทัย ภ 10090 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
34 ภญ. กัลยาณี  สาดส่าง ภ 30652 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
35 ภญ. สาริน  พรภักดีวัฒนา ภ 31704 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
36 ภญ. กาญจนา  วาริคิด ภ 26460 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
37 นางสาว วิรังรอง  แท้บริสุทธิกุล ภ 18214 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
38 นาย นพดล  เทียมศักดิ์ ภ 17149 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
39 นางสาว ปรียาภรณ์  อินทสุวรรณ ภ 11488 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
40 ภก. วัชรพงศ์  พริกสี ภ 0 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
41 ภก. เกรียงไกร  มงคลพรสุข ภ 27109 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
42 ภญ. อารยา  ศิริวัฒน์ ภ 18652 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
43 ภญ. นฤมล​  เจริญ​กิจ​ภัณฑ์​ ภ 8944 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
44 นาง กรกฎ  สินประจักษ์ผล ภ 15517 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
45 ภญ. ณัฎฐิยาพร   ไชยาโส ภ 18358 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
46 ภญ. ชมพูนุท  กอไพศาล ภ 22813 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
47 นางสาว อันธิกา  ธนาวุฒิ ภ 32472 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
48 ภก. นิพนธ์  แก้วต่าย ภ 15959 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
49 นาย ฟาดิล  หมุดหวัน ภ 39367 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
50 ภก. เกรียงไกร  กองสำลี - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
51 ภญ. พรรณวดี  อาจศรี ภ 32639 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
52 นางสาว อัญชิสา  กัทลี ภ 35398 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
53 ภญ. วิลาสินี  อ่อนเกตุ ภ 12258 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
54 นาง สิริกัญญา  นิรมิตรานนท์ ภ 16312 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
55 ภญ. โชติรส  โตวนิชย์ ภ 13080 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
56 ภก. เคนรักษ์  จุลนิล ภ 16009 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
57 ภก. มงคล  กันตพานิชการ ภ 15980 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
58 นางสาว พีรดา  หะยีสาอิ ภ 23803 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
59 ภญ. ลักษณา  ธรรมวิมล ภ 15875 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
60 ภญ. โศภิษฐ์  สักลอ ภ 36736 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
61 ภญ. สิริกัณยา  มหาลวเลิศ ภ 28944 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
62 ภก. วรรณวัตร  นามวงษ์ ภ 36886 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
63 ภญ. บัวลั่นห์  ชะบังรัมย์ ภ 22172 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
64 นาง อรนิตย์  ณรงค์ชัยกุล ภ 12578 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
65 ภญ. บวรลักษณ์  ขจรฤทธิ์ ภ 39160 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
66 นางสาว รัตนาภรณ์  แสนสุด ภ 23007 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
67 ภญ. ชนารัศมิ์  จันทร์ทอง ภ 25393 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
68 ภก. ณพงศ์  เจริญสุข ภ 36467 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
69 ภญ. อารี  ประสพอัครกิจ - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
70 ภก. คมสัน  โสตางกรู - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
71 ภญ. พัดชา  หลิมวัฒนา - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
72 ภญ. พรเพ็ญ  ดรุนัยธร - ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
73 ภญ. บุษดี  ยอดพรหม ภ 11867 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
74 ภญ. จุฑามณี  ณ นคร ภ 10936 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
75 นาย กีรติพงษ์  บุญสงค์ ภ 26595 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
76 ภญ. มัชฌิมา  สิริชุมแสง ภ 40379 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
77 ภญ. กุลิสรา  ศรีวิบูลย์ ภ 28304 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
78 ภญ. มีนรยา  สำแดงไชย ภ 34314 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
79 ภญ. ดวงพร  ลาภจิตร ภ 13174 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
80 นางสาว มุมตาซ  แสงอารี ภ 25385 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
81 ภญ. ศิราณี  ปัญญามานะรุ่ง ภ 38532 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
82 ภก. ศักดิ์อนันต์  รัตนสาครชัย ภ 08292 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
83 ภญ. วรรษพร  คงชื่น ภ 31643 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
84 นาง จิตรลดา  ไพศาลทรัพย์ถาวร ภ 12191 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล เลขที่ใบประกอบ สถานะ
1 ภก. ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ภ 7523 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
2 นางสาว วรัญญา  สิริยศธำรง ภ 32791 ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนอบรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

แผนผังบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนผังบริเวณในมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.