เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการย้อนหลัง
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงาน
ชื่อโครงการ : โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 3)
วันที่อบรม : 19  มกราคม - 9  กรกฎาคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : 13  มกราคม  2565
ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้แก่ผู้รับบริการเฉพาะรายและนวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ (Personalized Customer Experience Creation and Health Service Innovation)
วันที่อบรม : 11 - 13  มีนาคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : 4  มีนาคม  2565
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรม Data Science Fundamental Skills for Pharmacists หัวข้อ Spreadsheets and Database Query
วันที่อบรม : 26 - 27  มีนาคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : 21  มีนาคม  2565
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
วันที่อบรม : 4  เมษายน - 5  สิงหาคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : 15  มีนาคม  2565
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย)
วันที่อบรม : 4  เมษายน - 5  สิงหาคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : 15  มีนาคม  2565
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรม Data Science Fundamental Skills for Pharmacists หัวข้อ Dashboard and Data Visualization
วันที่อบรม : 9 - 10  เมษายน  2565
หมดเขตรับสมัคร : 4  เมษายน  2565
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรม Data Science Fundamental Skills for Pharmacists หัวข้อ Statistics and Data Analysis
วันที่อบรม : 23 - 24  เมษายน  2565
หมดเขตรับสมัคร : 18  เมษายน  2565
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรม Data Science Fundamental Skills for Pharmacists หัวข้อ Machine Learning and Data Modeling
วันที่อบรม : 7 - 8  พฤษภาคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : 2  พฤษภาคม  2565
ตรวจสอบรายชื่อ
1
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.