เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการย้อนหลัง
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงาน
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรม
วันที่อบรม : 3  พฤษภาคม - 30  สิงหาคม  2564
หมดเขตรับสมัคร : 19  เมษายน  2564
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รอบที่ 2/64
วันที่อบรม : 3  พฤษภาคม - 30  สิงหาคม  2564
หมดเขตรับสมัคร : 19  เมษายน  2564
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ ปีที่ 2 Web Application Development for health and Drug information management
วันที่อบรม : 14 - 28  สิงหาคม  2564
หมดเขตรับสมัคร : 7  สิงหาคม  2564
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รอบที่ 1/65
วันที่อบรม : 1  ตุลาคม  2564 - 28  มกราคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : -
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรม รอบที่ 1/65
วันที่อบรม : 1  ตุลาคม  2564 - 28  มกราคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : -
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รอบที่ 2/65
วันที่อบรม : 1  ธันวาคม  2564 - 25  มีนาคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : -
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรม รอบที่ 2/65
วันที่อบรม : 1  ธันวาคม  2564 - 25  มีนาคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : -
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รอบที่ 3/65
วันที่อบรม : 4  เมษายน - 5  สิงหาคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : -
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรม รอบที่ 3/65
วันที่อบรม : 4  เมษายน - 5  สิงหาคม  2565
หมดเขตรับสมัคร : -
ตรวจสอบรายชื่อ
1
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.