โครงการย้อนหลัง
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงาน
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 1
วันที่อบรม : 23 - 25  พฤษภาคม  2561
หมดเขตรับสมัคร : 17  พฤษภาคม  2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ปิดการรับสมัคร
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วยไมโครซอฟต์ แอคเซส
วันที่อบรม : 31  พฤษภาคม - 1  มิถุนายน  2561
หมดเขตรับสมัคร : 24  พฤษภาคม  2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรม เรื่อง "การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO/IEC 17025: 2017 และแนวทางการปรับปรุง และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ ISO/IEC 17025: 2017 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ"
วันที่อบรม : 11 - 12  มิถุนายน  2561
หมดเขตรับสมัคร : 8  มิถุนายน  2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง “New Drugs and Novel Concepts” ครั้งที่ 23/2561
วันที่อบรม : 18 - 22  มิถุนายน  2561
หมดเขตรับสมัคร : 18  มิถุนายน  2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา (Review and Update on Pharmacotherapy guidelines for community pharmacists)
วันที่อบรม : 5 - 6  กรกฎาคม  2561
หมดเขตรับสมัคร : 25  มิถุนายน  2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1 / 2561 เรื่อง การอ่านและประเมินเอกสารทางการแพทย์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Critical Reading and Evaluation of Medical Literature to promote rational drug use)
วันที่อบรม : 8  กรกฎาคม  2561
หมดเขตรับสมัคร : 2  กรกฎาคม  2561
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพสำหรับผู้เริ่มต้น (Development of Health Mobile Applications for Beginners) รุ่นที่ 2
วันที่อบรม : 1 - 3  สิงหาคม  2561
หมดเขตรับสมัคร : 25  กรกฎาคม  2561
ตรวจสอบรายชื่อ
1
 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.