เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
สมัครสมาชิก
โครงการย้อนหลัง
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฎิบัติงาน
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
วันที่อบรม : 5  ตุลาคม  2563 - 29  มกราคม  2564
หมดเขตรับสมัคร : 3  ตุลาคม  2563
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นทางสุขภาพบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS (Development of Health Mobile Applications on Android and iOS systems)
วันที่อบรม : 11 - 17  ธันวาคม  2563
หมดเขตรับสมัคร : 3  ธันวาคม  2563
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 2)
วันที่อบรม : 20  มกราคม - 10  กรกฎาคม  2564
หมดเขตรับสมัคร : 11  มกราคม  2564
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
วันที่อบรม : 1  กุมภาพันธ์ - 2  มิถุนายน  2564
หมดเขตรับสมัคร : 26  มกราคม  2564
ตรวจสอบรายชื่อ
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย
วันที่อบรม : 1  กุมภาพันธ์ - 2  มิถุนายน  2564
หมดเขตรับสมัคร : 15  มกราคม  2564
ตรวจสอบรายชื่อ
1
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.