Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
บริการสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
          เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการทางด้านสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์บนหลักฐานทางวิชาการและด้านการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรม ให้แก่บุคลากรทั้งภายนอกและภายในคณะเภสัชศาสตร์ทั้งแบบโดยตรงและแบบออนไลน์ ผ่านเอกสารเผยแพร่ข้อมูลวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวารสาร เป็นต้น
บริการวิชาการ
          บริการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อการพัฒนาให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่นเป้าหมาย โดยผ่านการจัดประชุมวิชาการและการจัดฝึกอบรม โดยมีความมุ่งมั่นให้ชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์
          เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริการเภสัชสนเทศและการจัดการข้อมูล องค์ความรู้ ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเภสัชกร บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องและสนใจ
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.