Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
ชื่อไทย        ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”
ชื่ออังกฤษ  “Prachanath” Drug Information and Pharmacy Informatics Center (P-DIAPIC)
ที่มาและวัตถุประสงค์
     ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” เป็นหน่วยงานธุรกรรมเชิงวิชาชีพ ในกำกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มงานขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 ภายใต้นโยบายเพื่อรองรับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นแหล่งพัฒนาทักษะและการศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาการและวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ และเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนเป้าหมายโดยให้มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพและระดับสากล
     ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยดังนี้
         ให้บริการทางวิชาการทางด้านสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์บนหลักฐานทางวิชาการ (evidence-based pharmaceutical information) และด้านการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ (knowledge management) ในวิชาชีพเภสัชกรรม
        เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริการเภสัชสนเทศ และการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ที่ฝึกปฏิบัติให้แก่ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเภสัชกรและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องและสนใจ
        สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านเภสัชกรรมสารสนเทศ ในระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทางวิชาชีพเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องและสนใจ ทั้งในภาครัฐและเอกชนและองค์กรวิชาชีพเข้าร่วมเครือข่าย
        สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการเภสัชสนเทศ และการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรม
        สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการเภสัชสนเทศและการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ในวิชาชีพเภสัชกรรม

     ปัจจุบันศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” มีบริการต่างๆ ให้แก่บุคลากรทั้งภายนอกและภายในคณะเภสัชศาสตร์ และทั้งแบบโดยตรงที่หน่วยและแบบออนไลน์ผ่าน web site ของหน่วยงาน ดังนี้
         บริการสืบค้นข้อมูลยา และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลยา
         บริการเอกสารอ้างอิงข้อมูลยา
         บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและปัญญาประดิษฐ์
         บริการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ การบริการเภสัชสนเทศ และการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ ให้แก่ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเภสัชกรและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องและสนใจ
         บริการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ให้แก่ชุมชนหรือท้องถิ่นเป้าหมาย โดยผ่านการจัดประชุมวิชาการ และการจัดฝึกอบรม
         บริการเผยแพร่ความรู้ โดยผ่านเอกสารเผยแพร่ข้อมูลวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Open Access Journal
งานหลัก
         อบรม
         บริการ
              บริการสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
              บริการวิชาการ
              แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์
         ถาม - ตอบ
คณะกรรมการ
     คณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) กรรมการ
นายอุดมโชค   สมหวัง กรรมการ
นายอาคเนย์  ประพันธ์พจน์ กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ลาวัล  ศรีพงษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.บุรินทร์  ต  ศรีวงษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ์  เลิศนที กรรมการ
ผู้จัดการศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" กรรมการและเลขานุการ
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.