Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 2)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 20/2564 Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice
โครงการเภสัชกรกับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Pharmacist and Telepharmacy)
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย
บัญชีสมุนไพร
ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
ข่าวฝึกอบรม
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด   [ 1  กุมภาพันธ์ - 2  มิถุนายน  2564 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย   [ 1  กุมภาพันธ์ - 2  มิถุนายน  2564 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 2)   [ 20  มกราคม - 10  กรกฎาคม  2564 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Pharmacotherapy for excellent patient care: From theory to practice   [ 19 - 27  มิถุนายน  2564 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Pharmacist and Telepharmacy)   [ 1 - 2  กุมภาพันธ์  2564 ]
เพิ่มเติม  
หนังสือ
คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์เสรีทางสถิติ PSPP สำหรับผู้เริ่มต้น
เพิ่มเติม  
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.