Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
โครงการ การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (รุ่นที่ 3)
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย)
โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
บัญชีสมุนไพร
ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
ข่าวฝึกอบรม
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด   [ 4  เมษายน - 5  สิงหาคม  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรมเพื่อความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วย)   [ 4  เมษายน - 5  สิงหาคม  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Personalized Customer Experience Creation and Health Service Innovation)   [ 11 - 13  มีนาคม  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ Spreadsheets and Database Query   [ 26 - 27  มีนาคม  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ Dashboard and Data Visualization   [ 9 - 10  เมษายน  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ Statistics and Data Analysis   [ 23 - 24  เมษายน  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ Machine Learning and Data Modeling   [ 7 - 8  พฤษภาคม  2565 ]
เพิ่มเติม  
หนังสือ
คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์เสรีทางสถิติ PSPP สำหรับผู้เริ่มต้น
เพิ่มเติม  
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.