Link อื่นๆ
คณะเภสัชศาสตร์ มศก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ (สสส.)
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงานฯ
ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารสนเทศการฝึกปฏิบัติงาน
        วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ
โครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลยาและสุขภาพ ปีที่ 2 Web Application Development for health and Drug information management
บัญชีสมุนไพร
ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
ข่าวฝึกอบรม
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Web Application Development for health and Drug information management   [ 14 - 28  สิงหาคม  2564 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รอบที่ 1/65   [ 1  ตุลาคม  2564 - 28  มกราคม  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รอบที่ 2/65   [ 1  ธันวาคม  2564 - 25  มีนาคม  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด รอบที่ 3/65   [ 4  เมษายน - 5  สิงหาคม  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรม รอบที่ 1/65   [ 1  ตุลาคม  2564 - 28  มกราคม  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรม รอบที่ 2/65   [ 1  ธันวาคม  2564 - 25  มีนาคม  2565 ]
        โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ สาขาการวิจัยทางคลินิกจากงานประจำทางเภสัชกรรม รอบที่ 3/65   [ 4  เมษายน - 5  สิงหาคม  2565 ]
เพิ่มเติม  
หนังสือ
คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์เสรีทางสถิติ PSPP สำหรับผู้เริ่มต้น
เพิ่มเติม  
 

ศูนย์เครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.