หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามทั่วไป > Nevirapine ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อได้หรือไม่
Nevirapine ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อได้หรือไม่
จุดประสงค์ของการถาม :
         -
ข้อมูลผู้ป่วย :
         เพศ หญิง          อายุ - ปี          น้ำหนัก - กก.          ส่วนสูง - ซม.
ข้อมูลอื่นๆ :
         -
ความรีบด่วน :
Keyword : nevirapine induce rhabdomyoly, nevirapine and rhabdomyolysis
ผู้ถาม : pharmacist วันที่ถาม : 2014-12-19
คำตอบที่ : 1
จากการสืบค้นพบว่า nevirapine สามารถทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ แต่พบว่าเกิดได้ไม่มาก จากผู้ใช้ที่สำรวจทั้งหมด 5269 คน พบว่าเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ (myalgia) ทั้งหมด 84 คน คิดเป็น 1.86% และเมื่อแยกเป็นกลุ่มย่อยพบว่าเป็นดังนี้
-          เมื่อแยกวิเคราะห์ตามปี พบว่าปี 2000 เป็นปีที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยา nevirapine และเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อมากที่สุดคือ 17%
-          เมื่อแยกวิเคราะห์ตามระยะเวลาในการใช้ยาพบว่าผู้ป่วยที่ใช้ยา nevirapine ในช่วงแรกคือ <1 เดือนเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อมากที่สุดคือ 51.61%
-          เมื่อแยกวิเคราะห์ตามเพศ พบว่าเพศชายที่ใช้ยา nevirapine เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อได้มากที่สุด คือ 69%
-          เมื่อแยกวิเคราะห์ตามช่วงอายุผู้ป่วยที่ใช้ยา พบว่าช่วงอายุ 30-39 ปี ที่ใช้ยา nevirapine เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อมากที่สุด
-          ไม่พบอาการปวดกล้ามเนื้อที่รุนแรง
 
เอกสารอ้างอิง :
          1.      MICROMEDEX2.0® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c 1974-2014. DRUGDEX® System; [cited 2014 Nov 9]. Available from: http://www.thomsonhc.com.
2.      Dana WJ, Fuller MA, Gold MP , Golembiewski JA , Gonzales JP , Lowe JF , et al editors. Drug Information Handbook with International Trade names index 21st. USA:Lexicomp; 2012.
3.      Review: could Nevirapine cause Myalgia (Muscle aches)? [internet]. ehealthMe; 2014 [cited 2014 Dec 2]. Available from: http://www.ehealthme.com/ds/nevirapine/myalgia.
ผู้ตอบ : pharmacist วันที่ตอบ : 2014-12-19
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร