ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 23 ส.ค. 2562

 หน่วยกิต : 17.5

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-08-05 11:33:54

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด้านยา

วันที่อบรม : 6 ก.พ. - 8 ก.พ. 2562

 สถานที่ : ห้อง Tipawan 1 ชั้น lobby โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : 31 ม.ค. 2562

 หน่วยกิต : 18

  ค่าใช้จ่าย : 1,850 - 3,500 บาท

  การจัดการความปลอดภัยด้านยาเกี่ยวข้องกับระบบยาในทุกระดับ ความปลอดภัยด้านยาในระดับประเทศประกอบไปด้วยการวางระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาก่อนออกสู่ตลาดและหลังออกสู่ตลาด ระบบการติดตามความปลอดภัยในการใช้ยา การวางระบบกระจายยาต้านพิษ ยากำพร้า การดูแลกำกับติดตามการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นอกจากนั้นแล้ว การจัดการความปลอดภัยด้านยายังรวมถึงความปลอดภัยของระบบยาในสถานพยาบาลทุกระดับตั้งแต่โรงพยาบาลในระดับตติยภูมิไปจนถึงสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิที่จะต้องครอบคลุมการจัดการความปลอดภัยในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับยา ตั้งแต่การคัดเลือกและการจัดหายาของสถานพยาบาล การกระจายยา การเก็บรักษายา การสั่งใช้ยา การเตรียมยาและการจ่ายยา การบริหารยา การประเมินและติดตามการใช้ยา นอกจากนั้นความปลอดภัยด้านยายังมีขอบเขตรวมไปถึงการจัดการความปลอดภัยด้านยาในชุมชนในมิติของการกระจายยาที่เหมาะสมและการใช้ยาอย่างปลอดภัยอีกด้วย

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-01-17 09:55:38

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Management of Health Innovation)

วันที่อบรม : 26 พ.ย. - 30 พ.ย. 2561

 สถานที่ : วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 เป็นห้อง Tipawan 1 ชั้น lobby
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เป็นห้อง Topaz Room ชั้น 2
โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

 หมดเขตรับสมัคร : 20 พ.ย. 2561

 หน่วยกิต : 28.5

  ค่าใช้จ่าย : 3,000-6,000 บาท

  เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันเกิดได้เกิดนวัตกรรมมากมายในด้านต่างๆที่นํามาใช้กับระบบสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ทําให้เภสัชกรจําเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ตลอดจน บทบาทของเภสัชกรในยุคของการสร้างและบริหารจัดการ “นวัตกรรม” ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ “นวัตกรรม” นี้ สามารถนําไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการทํางานด้านเภสัชกรรม เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของสังคมได้อย่างทันท้วงที

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2018-11-21 09:33:06

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 6 จากทั้งหมด 30 หน้า  « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 30 ถัดไป »