ประชุม อบรม สัมมนา


โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)

วันที่อบรม : 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2562

 สถานที่ : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 หมดเขตรับสมัคร : 23 ส.ค. 2562

 หน่วยกิต : 17.5

  ค่าใช้จ่าย : 30,000 บาท

  การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเภสัชกรที่มีโดยตรงต่อผู้ป่วยใน การดูแลรักษาด้านยา ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยต้องอาศัยองค์ความรู้ในหลายๆ ด้าน โดยองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์จะเป็นความรู้ที่ใช้เพื่อกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมและให้ได้ผลการรักษาที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบันทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในหลายๆแห่ง มีศักยภาพในการตรวจติดตาม ระดับยาในเลือดได้หลายชนิด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรจะมีความรู้และความเข้าใจในการปรับขนาด ยาต่างๆ ในแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคลมชัก โรคหัวใจ ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยรับยากดภูมิคุ้มกัน ยา ต้านมะเร็ง เป็นต้น

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-08-05 11:33:54

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับขึ้นด้านบน

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อสุขภาพชนิดอินโฟกราฟิก และวีดีโออินโฟกราฟิก (Development of Health Media: Infographics and Video Infographics)

วันที่อบรม : 22 พ.ค. - 24 พ.ค. 2562

 สถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หมดเขตรับสมัคร : 17 พ.ค. 2562

 หน่วยกิต : 17

  ค่าใช้จ่าย : 5,500-7,000 บาท

  ในยุคที่ข้อมูลและสารสนเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนเช่น ปัจจุบัน การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การสื่อสารและนำเสนอนั้น สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน อินโฟกราฟิกเป็นรูปแบบการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลแนวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม โดยนำข้อมูลที่ต้องการนำเสนอผ่านการใช้กราฟิก ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารสามารถจดจำและมีความเข้า่ใจต่อสิ่งที่ต้องการสื่อได้ง่าย ได้ใจความคำสัญ การสื่อสารได้ผลกว่าการอ่านเนื้อเรื่องหรือบทความยาวๆ อย่างไรก็ตาม การสร้างอินโฟกราฟิกที่ดีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในตัวสารสนเทศ และทักษะในการแปลงสารสนเทศให้อยู่ในรูปกราฟิก

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-03-12 14:33:05

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ หมดเขตรับสมัคร ]   โครงการประชุมเภสัชกรรมทันยุค ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ”

วันที่อบรม : 3 พ.ค. - 4 พ.ค. 2562

 สถานที่ : ห้องประโชติ เปล่งวิทยา 1 อาคารส่วนปาฐอาศรม ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 หมดเขตรับสมัคร : 2 พ.ค. 2562

 หน่วยกิต : 12

  ค่าใช้จ่าย : 1,500 - 3,000 บาท

  โครงการอบรมเพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจมีความรู้การจัดการโรคที่ทันยุคและเรียนรู้ยาที่ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถติดตามข้อมูลความก้าวหน้าของโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ แนวทางการรักษาที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรชุมชน (ร้านยา) เนื่องจากในปัจจุบันมีแนวทางและการใช้ยาใหม่ ๆ อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี โรคมะเร็งในตับ มีการทบทวนประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยา tranexamic acid ยาลดกรดในกลุ่มยายับยั้งโปรตอนปั๊ม ตลอดจนยาใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคในระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยให้ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม

จำนวนรับ ไม่เกิน 200 คน

  ถูกบันทึก/แก้ไขเมื่อ  2019-04-19 11:22:05

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวหน้า 5 จากทั้งหมด 30 หน้า  « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30 ถัดไป »